A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás terjesztése és annak megvalósítása a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken, valamint az erdők védelmének, fejles

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása

Instagram logo

KÖVESS MINKET

ISTAGRAMMON

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű támogatására, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) - az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű támogatásáról szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján - az alábbi felhívást teszi közzé.
A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás terjesztése és annak megvalósítása a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken, valamint az erdők védelmének, fejles


A támogatás általános célja

A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás terjesztése és annak megvalósítása a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken, valamint az erdők védelmének, fejlesztésének elősegítése, és az ezt szolgáló szemléletformálás széles körű elterjesztése.
 
Támogatás igényelhető

 1. a városi, és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások,
 2. a folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységek,
 3. a 2. pont a) és b) célok megvalósulását segítő szakképzési programok,
 4. folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek, illetve az erdők közjóléti szolgáltatásait bemutató ismeretterjesztő rendezvények tartásának, erdészeti erdei iskolák programjainak, kiadványok megjelentetésének és kommunikációs tevékenységek (publikálás a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten),
 5. a folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelés megismertetését szolgáló erdei tanösvények, szabadtéri erdei oktató bázis kialakításának költségeihez. 

A támogatási célterületek részletes leírását és a jogosult költségeket a Rendelet 9-14. § szakaszai tartalmazzák.
 
Pályázók köre, a támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve azok társulása, aki (amely):

 1. rendelkezik a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal ügyfél-regisztrációs számával;
 2. az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;
 3. nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
 4. nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben, és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;
 5. megfelel az egyes megpályázni kívánt támogatási célterülethez tartozó, a Rendelet
  9-14. §-aiban felsorolt feltételeknek; valamint
 6. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott követelményeinek.
  Egy pályázó a Rendelet 9-14. §-aiban megjelölt támogatási jogcímek mindegyikére csak egy-egy pályázat alapján részesülhet támogatásban.
   

4. A támogatás forrása és mértéke
 
A támogatás forrása az FVM fejezeti kezelésű Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata előirányzat-felhasználási keretszámla, számlaszáma: 10032000-01220191-52000001.
 
A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke kettőszáztizenhat millió-kettőszázezer forint.
 
Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható. Amennyiben a célterületek közötti keretmegoszlás a pályázatok elbírálásakor nem kerül lekötésre, a le nem kötött összeg a többi célterületre felhasználható keretet növeli a Rendelet 4. § (2) bekezdésében rögzített arányok szerint.
 
A támogatás az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a támogatás összege pályázóként nem haladhatja meg a 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott értéket (az adott pénzügyi évben, valamint az előző két évben együttesen legfeljebb 200 ezer Euró).
 
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei
 
A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező, az FVM  és MGSZH Erdészeti Igazgatóság honlapjáról letölthető Pályázati Adatlap és Pályázati Űrlapok kitöltésével kell elkészíteni.
 
A benyújtandó pályázati dokumentációt az alábbiak szerint kell összeállítani:
hiánytalanul kitöltött Adatlap,
az Adatlap kitöltött és aláírt 1. sz. melléklete,
a támogatási célterület szerint kitöltött űrlap(ok) és mellékleteik.

6.    A pályázatok benyújtásának helye és módja
 
A pályázatot az erdőterület fekvése szerint illetékes, az erdőterülethez nem kapcsolódó támogatások esetében a pályázó lakóhelye/székhelye szerint illetékes erdészeti igazgatósághoz kell a pályázati felhívás megjelenésének 30 napját követő további 30 napon belül postai úton tértivevényesen benyújtani. A benyújtás időpontja a postabélyegző kelte.
A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő hatályú.
 
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A beadott pályázatokon egyértelműen fel kell tüntetni, melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A pályázatot oldalszámozással kell ellátni.
 
7.    A pályázatok benyújtásának, elbírálásának rendje
 
A benyújtott pályázatokat az erdészeti igazgatóság nyilvántartásba veszi. A határidő után benyújtott pályázatokat az erdészeti igazgatóság érdemi elbírálás nélkül elutasítja és visszaküldi.
 
A hiányosan benyújtott pályázatok esetében az erdészeti igazgatóság egyszeri alkalommal a pályázót a hiányok megjelölése mellett 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén az erdészeti igazgatóság a pályázatot elutasíthatja.
 
A pályázatok értékelését - a miniszter által felkért - bírálóbizottság végzi az alábbi szempontok szerint:

 • Szakmai megalapozottság
 • Közcélúság
 • Fenntarthatóság
 • Költséghatékonyság
 • Komplexitás


A támogatást megállapító döntés meghozatalakor a fenti szempontokra figyelemmel rangsor állítása kerül alkalmazásra.
 
A pályázatokat a benyújtásra előírt határidő lejártát követő 45 napon belül értékelni kell.
 
A pályázati felhívásban meghatározott szempontok, valamint az erdészeti igazgatóság által tett vélemények alapján a bírálóbizottság a pályázatokra vonatkozóan összesített javaslatot tesz.
 
A támogatásokkal kapcsolatos döntést - a bírálóbizottság által tett javaslat figyelembe vételével - a miniszter által kijelölt állami szerv vezetője hozza meg.
A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására.
 
A pályázatot benyújtót a bírálati jegyzőkönyv elkészültétől számított 30 napon belül kell értesíteni a pályázati döntésről.
 
Az ügyfél - a rá vonatkozó adatok tekintetében - jogosult betekinteni, a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.
 
A döntéssel kapcsolatban - annak kézhezvételét követő 15 napon belül - kifogást lehet benyújtani a miniszterhez, aki azt 30 napon belül elbírálja.
 
8.    Szerződéskötés
 
A nyertes pályázó részére az erdészeti igazgatóság vezetője a döntést követő 30 napon belül összeállítja és postázza a támogatási szerződést, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit. A pályázó az aláírást követően visszaküldi a támogatási szerződést.
 
A pályázatban foglaltakat, vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét, a támogatási szerződésben foglaltak szerinti határidőn belül kell megvalósítani.
 
A pályázó a projektet a pályázat benyújtását követően saját felelősségére megkezdheti. A költségek elszámolására csak a pályázat benyújtása után, illetve a benyújtás időpontja és 2008. február 28. között megvalósuló tevékenységekkel kapcsolatos számlák alapján van mód.
 
9.    Ellenőrzés
 
A pályázatban foglaltak megvalósításának, valamint az előírt feltételek teljesülésének teljes körű helyszíni ellenőrzésére az erdészeti igazgatóság jogosult.
 
Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, az erdészeti igazgatóság határozatban elrendeli annak visszafizetését.
 
10.     A támogatás kifizetésének rendje, elszámolása

 
A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a pályázó a tevékenység megvalósulását követően elszámolást készít, és 2008. február 28-ig - mellékletekkel, bizonylatokkal, számlákkal együtt - az illetékes erdészeti igazgatóságnak 2 példányban benyújtja. Csak a pályázat benyújtása után kiállított számlák számolhatók el.
 
Az erdészeti igazgatóság az elszámolást ellenőrzi. Amennyiben az nem felel meg a rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, a pályázót a hiányok megjelölése mellett 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését részben vagy egészben elutasítja.
 
11.     A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok

 • Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű támogatásáról szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet
 • A Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.)
 • Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
 • Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (Evt.)
 • 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
 • A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
 • Az Evt. végrehajtásáról szóló többször módosított 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet
 • A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet

Forrás: www.fvm.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

fluldizációs szárítás

a szemes termények szárításának egyik módja. A szárításra kerülő anyagot lyukacsos... Tovább

Baranya Megyei Földhivatal

Földhivatal Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése... Tovább

Tovább a lexikonra