Paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) járványok és megelőzésük lehetősége magyarországi dohányültetvényekben

Paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) járványok és megelőzésük lehetősége magyarországi dohányültetvényekben

Jenser Gábor, Gáborjányi Richard, Fekete Tibor, Szénási Ágnes, Bujdos László és Almási Asztéria
Instagram logo

KÖVESS MINKET

ISTAGRAMMON

A paradicsom bronzfoltosság vírus (Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV) szórványos elôfordulását követôen az 1990-es évek elején mintegy 400 hektár dohányültetvényben szaporodott el járványszerûen, a Nyírségben. Ezekben az ültetvényekben a növényeknek csaknem 80 %-a volt fertôzött. A különbözô kontinenseken vektorként ismert 6 Thysanoptera faj közül a térségben szabadföldön csak a Thrips tabaci Lindeman fordult elô. A T. tabaci vektortevékenységét átviteli kísérlet, valamint DAS-ELISA teszt eredménye bizonyította. Kontinentális klimatikus viszonyok között a vírus részben a ruderális területeken tenyészô növényekben telelhet át. A kórokozó az áttelelô T. tabaci egyedek testében is fennmarad, abban szaporodik, és ez a következô évi járványok kialakulásának alapvetôen fontos tényezôje. Az áttelelt T. tabaci egyedek által okozott fertôzés megelôzésére tavasszal a palántanevelôkbe, majd szabadföldön a palántázást követôen az ültetvényekbe berepülô egyedek ellen rovarölô szerekkel szükséges védekezni. Június–július folyamán további védekezésre lehet szükség. Alapvetôen fontos követelmény a palántanevelô berendezések környékének gyommentesen tartása.
Paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) járványok és megelőzésük lehetősége magyarországi dohányültetvényekben

A paradicsom bronzfoltosság vírus (Tomato spotted wilt tospovirus,  TSWV)  megjelenését termesztett növényen elsô alkalommal  Ausztráliában  figyelték  meg  (Brittlebank  1919),  majd Samuel és mtsai (1930) bizonyították annak fertôzéses  jellegét.  Smith  (1931)  állapította  meg, hogy a kórokozó vektora a Thrips tabaci.   Közép-  és kelet-európai  elôfordulását  és  elsôsorban  dohányon  okozott  kártételét  több  szerzô (Razvyazkina 1953, Buzancic és Juretic 1977, Kovachewski  1957,  Todorovski  1969,  Gajos 1972) jelezte. Magyarországi szórványos kártételét elsô alkalommal Nagy és Ligeti (1972) ismertette.


 A  paradicsom bronzfoltosság  vírusnak csaknem 300 termesztett és vad gazdanövényét tartják nyilván (Cho és mtsai 1986, Hausbeck és mtsai 1992, Mertelik és mtsai 1996, Latham és mtsai  1997,  Chatzivassiliou  és mtsai 2000, 2001). A gazdasági növények közül elsôsorban a dohány, a paradicsom, a paprika, a saláta és több dísznövény termesztését veszélyezteti.
A  Nyírségben  az  1990-es  évek  közepén  a dohányültetvényekben járványszerûen szaporodott el, területenként változó mértékben a növények 70–80%-át károsította. A további kártételek elhárítására szükségesnek tartottuk a rendelkezésre álló irodalmi adatokat a hazai vizsgálatok eredményeivel összevetni, járványszerû elszaporodásának megelôzésére alkalmas  védekezési eljárást kidolgozni.
A paradicsom bronzfoltosság vírus kizárólag Thysanoptera fajok közvetítésével  terjed. A kórokozót csak a lárva képes felvenni, és a kifejlett egyed fertôzhet  újabb növényeket (Sakimura 1963, German és mtsai 1992, Ullman és mtsai 1992). Vektoraként 6 Thysanoptera faj ismert, amelyek túlnyomó többsége trópusi és szubtrópusi  vidékeken fordul elô (Ullman 1996).  Közülük  Magyarországon  az  ôshonos dohánytripsz (Thrips tabaci Lindeman) (Priesner  1928)  és  a  közelmúltban  behurcolt nyugati  virágtripsz  (Frankliniella  occidentalis (Pergande)  (Jenser  és  Tusnádi  1989)  ismert. A nyugati virágtripsz az eddig rendelkezésünkre álló adatok szerint a közép-európai klimatikus viszonyok között szabadföldön nem képes áttelelni  (Trdan  és  mtsai  2003),  a  nyári  hónapokban szabadföldön ez ideig csak az üvegházak  és  a fóliasátrak  környékének  növényzetén fordult elô (Jenser 1990).


Anyag és módszer

A paradicsom bronzfoltosság vírus azonosítása és egyúttal a T. tabaci vektor tevékenységének bizonyítása céljából átviteli kísérleteket végeztünk. Fertôzött dohányról,  valamint Galinsoga  parviflora, Lamium  sp.  Stellaria media, Trifolium repens növényekrôl gyûjtött egyedeket helyeztünk izolált körülmények között, üvegházban nevelt Nicotiana benthamiana indikátor növényekre (Gáborjányi és mtsai 1993).
Az  átviteli  kísérletek  eredményeit  DAS- ELISA teszteléssel erôsítettük meg (Gáborjányi és mtsai 1995, Jenser és Gáborjányi 1998).
Egyes példányok DAS-ELISA tesztelésével tanulmányoztuk, hogy a kórokozó mennyiben telelhet át dohánytripsz nôstényekben (Szénási és mtsai 2001, Jenser és mtsai 2003). Ennek során túlnyomó részben Stellaria mediáról gyûjtött 585 egyedet vizsgáltunk meg.
A dohánytripsz repülési idejének megfigyelését ragacsos felületû sárga színcsapdákkal végeztük (CSALAMON SZs.). Három palántanevelôben, a palántanevelés idôtartamára, április elejétôl május elejéig 3–3 színcsapda, valamint szabadföldön a palántázás idôpontjától kezdôdôen  augusztus közepéig 5 ültetvényben 5–5 színcsapda által fogott egyedek számát vettük figyelembe. A színcsapdákat hetenként cseréltük és számoltuk meg az általuk gyûjtött, évenként mintegy 5–8000 egyedet.


A betegség tünetei

A fertôzés helyén apró, szabálytalan klorotikus, majd nekrotikus foltok alakulnak ki.  A szisztemikus fertôzés gyakran jár általános sárgulással, a levéllemez fakósárga, majd barnás  elszínezôdésével, a bronzfoltossággal. A  fertôzött  levelek kisebbek, nehezebben fejlôdnek ki, az ízközök megrövidülnek, a beteg növény csokros külsôt kap. A korai fertôzés jelentôs növekedésgátlást, törpülést okoz. Jellegzetes a csúcsrügy károsodása is, ami palántakorban a csúcsrügy elhalását, majd a növény teljes hervadását, pusztulását váltja ki. A kései fertôzés a növény csúcsi részének pásztorbotszerû ferdülését idézi elô.


Eredmények

A palántanevelôkben, valamint a dohányültetvényekben és azok környékén a thysanopterológiai vizsgálatok eredményei szerint a paradicsom bronzfoltosság vírus ismert vektorai közül  egyedül a dohánytripsz (Thrips tabaci Lindeman) fordult elô. A dohánytripsszel végzett átviteli kísérletek adatai egyértelmûen bizonyították a paradicsom bronzfoltosság vírus (Tomato spotted wilt virus)jelenlétét a károsított nyírségi dohányültetvényekben, megerôsítették az átviteli kísérleteknek a T. tabaci vektor tevékenységére vonatkozó eredményeit.
A  DAS-ELISA  teszt  adatai  megerôsítették az  átviteli  kísérletek  eredményeit,  igazolták  a paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV–BR 1 szerotípusának jelenlétét, járványszerû elszaporodását.
A  DAS-ELISA  teszttel  egyedenként  vizsgált 585 dohánytripsz nôstény  közül 134 bizonyult vírusgazdának.

Az ôsszel és tavasszal végzett vizsgálatok eredményei egyúttal azt is bizonyították, hogy a paradicsom bronzfoltosság vírus a dohánytripsz testében is áttelelhet, a vírusgazda egyed tavasszal fertôzôképes, és ez az újabb  járványok kialakulásának fontos tényezôje.
A színcsapdákkal 1992-tôl kezdôdôen rendszeresen végzett megfigyelések adatai szerint a dohánytripszegyedek a palántanevelôkbe április utolsó, május elsô hetében repülnek be. Ezeknek az egyedeknek egy része a paradicsom bronzfoltosság vírus hordozója, amelyek táplálkozásuk alkalmával fertôzik a palántákat. A fertôzött a növényeken a vírus tünetei többnyire a kiültetést követôen 2–3 hét múlva, a szabadföldön realizálódnak.
A dohánytripsz nôstény részben száraz növényi maradványokon, többnyire a tél folyamán is  tenyészô növényeken  telel  át.  Rendszeresen fordul elô az ôsztôl nyár elejéig tenyészô tyúkhúron  (Stellaria  media), amelyen szaporodhat  is (Szénási és mtsai 2002). Ez a növény egyike a paradicsom  bronzfoltosság  vírus gazdanövényeinek is (Jenser és mtsai 2003). A ruderális területek növényein rendszeresen nagy egyedszámban van jelen. A nyár második felében, ôsszel a kapás kultúrákban gyakran tömeges kis gombvirágon (Galinsoga parviflora) is szaporodik. Egyedei tavasztól ôszig gyakran nagy egyedszámban repülnek, a dohányültetvényekben esetenként  káros mennyiségben fordulnak elô.


Az eredmények gyakorlati alkalmazása

A paradicsom bronzfoltosság vírus magyarországi gazdanövénykörének, lehetséges vektorának jelenlegi ismerete alapján az elmúlt években kialakíthattunk egy olyan rendszert, amely alkalmasnak bizonyult a dohányültetvények károsodásának hatékony mérséklésére.
Április végén, május elején azért, hogy  a palántanevelôkbe berepülô vírusgazda dohánytripsz egyedek a palántákat ne vagy csak minimális mértékben fertôzhessék, a színcsapdákkal végzett megfigyelések adatai alapján megállapított idôpontban, rovarölô szerekkel szükséges védekezni. Erre a célra az elmúlt években az imidakloprid hatóanyagú Confidor 200 SL bizonyult megfelelônek.
 


Tekintettel arra, hogy a dohánytripsz egyedei (közöttük a vírusgazdaegyedek) a ruderális területek növényein telelnek át, azokon szaporodnak, fontos követelménynek tartjuk a palántanevelô  fóliasátrak környékének gyommentesen tartását.
A fertôzés mértékének csökkentése szempontjából is nagy jelentôsége van a palántanevelés központosításának. A nagy felületû, rendszeres növényvédelemben részesíthetô fóliasátrakban a dohánytripsz vírusterjesztô tevékenysége minimálisra csökkenthetô.
A kiültetett növényeket a palántázást közvetlenül követôen ismételten szükséges rovarölô szerekkel permetezni, a berepülô vírusgazda dohánytripszegyedek elleni védekezés végett. Ezeknek a technológiaszabályoknak a betartásával lehetett a nyírségi dohányültetvényekben a paradicsom bronzfoltosság vírus fertôzöttség mértékét minimálisra (4–6%) csökkenteni.

Köszönetnyilvánítás

Ez a munka az OTKA T 030267 sz. pályázat és az Universal Leaf Tobacco Hungary LTD támogatásával készült.

Növényvédelem 41 (11), 2005

Forrás: Növényvédelem

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

bendőmetszés

az a ->műtéti eljárás, amikor a bal horpasz tájékán a hasfal és a bendő (->gyomor) falának... Tovább

csupasz zab (Avena nuda L.)

a pázsitfüvek családjának tagja. Magvai hamar kiperegnek. Elvétve termesztik. Tovább

Tovább a lexikonra