Pályázati felhívás, termőföld állam által, életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlására

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

A NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA TERMŐFÖLD ÁLLAM ÁLTAL, ÉLETJÁRADÉK FIZETÉSE ELLENÉBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSÁRA.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: NFA) a "termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről" szóló, módosított 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2005. december 1-én pályázatot hirdetett meg a termőföld állam által, életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlására. A vonatkozó jogszabály-módosítások alapján a pályázat feltételei a következők.

I. A pályázat általános feltételei

1) A földek megvásárlása a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig történik. A pénzügyi keret kimerülése esetén a szerződéskötéseket az NFA felfüggeszti. Jelen felhívás illetve a pályázat befogadása kötelező ajánlattételnek nem minősül.

2) A hazai földárak az elmúlt időszakban - többek között az életjáradéki program következtében - érzékelhetően növekedtek. Ezért a korábbi feltételektől eltérően az életjáradék alapjául szolgáló összeget nem a termőföld ellenértéke kétszeresének, hanem másfélszeresének megfelelő összeg alapján kell megállapítani.

3) Az igazságos életjáradéki összegek érdekében az életjáradék mértéke a szerződésben csak a jogosultak 70. életévéig kerül növekvő mértékben megállapításra. 70 éves kor felett a havi járadék mértéke valamennyi jogosult részére azonos szorzószám alkalmazásával kerül kialakításra.

4) Az életjáradék a szerződés megkötését követő hónap első napjától esedékes.

II. A pályázat részletes feltételei

Jogosultság a pályázat benyújtására

5) A pályázat benyújtására az a 60. életévet betöltött természetes személy jogosult, aki a tulajdonában álló termőföld tulajdonjogát vagy tulajdoni hányadát illetőleg részarány-tulajdonát életjáradék ellenében kívánja a Magyar Államra átruházni. További feltétel, hogy a pályázó a pályázat során felajánlott termőföldnek a pályázat meghirdetésekor legalább három éve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa legyen. A jogosultságnak nem feltétele a legalább három éve bejegyzett tulajdonjog, ha a tulajdonszerzés öröklés, részarány kiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt. Ha a pályázó a termőföld tulajdonjogát egyenes ágbeli rokonától, illetve házastársától szerezte meg, akkor a bejegyzett tulajdonra előírt három évbe beszámítható az az időtartam, amely alatt a földrészlet az egyenes ágbeli rokon tulajdonában állt. Ebben a tekintetben csak egyszeri tulajdon-átruházás, az egyenes ágbeli rokon illetve házastárs mint közvetlen jogelőd javára bejegyzett tulajdonjog időtartama vehető figyelembe.

A termőföld fogalma

6) A pályázat szempontjából termőföldnek minősül az a földrészlet - ideértve a védett és védelemre tervezett természeti területnek minősülő termőföldet is - amelyet a település külterületén, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep (legelő), gyep(rét), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.

A felajánlható földterület nagysága és értéke

7) Életjáradék ellenében a legalább 1 hektár, legfeljebb 20 hektár földterület ajánlható fel. Különösen indokolt esetben az NFA egy hektárnál kisebb termőföldet is megvásárolhat, az NFA elnökének méltányossági jogkörben hozott döntése alapján. Ebben az esetben egyedi méltányossági kérelmet kell a pályázathoz csatolni.

8) A felajánlott földterület értéke földrészletenként, osztatlan közös tulajdonú földterület esetén a földrészleten belül a felajánló tulajdonában lévő összesített tulajdoni hányadként, illetve felajánlott aranykorona részarányonként nem lehet kevesebb 100.000 forintnál, továbbá ugyanazon pályázó életjáradékért történő felajánlásai - ideértve a korábbi pályázatokon tett felajánlásokat is - összességében nem haladhatják meg a 3.000.000 forintot.

Zártkert

9) A hatályos jogszabályok értelmében az NFA életjáradék ellenében nem vásárolhatja meg azt a földterületet, amely a korábbi jogszabályok szerint zártkertnek minősül.

Haszonbérlet vagy saját művelés, ültetvény

10) A jogosult által életjáradékért felajánlott termőföldön a jelen életjáradéki pályázat meghirdetésétől számított legalább 1 év időtartamig érvényes földhaszonbérleti szerződésnek kell fennállnia, vagy a felajánlónak nyilatkoznia kell, hogy a földrészlet(ek)et maga műveli. A haszonbérleti szerződésnek a haszonbérbe adó személyének változásával összefüggő módosításának (haszonbérbe adó személyének és a haszonbérlet díjának változása, valamint még legalább 5 éves haszonbérleti időtartam) az életjáradéki szerződés megkötésével egy időben kell megtörténnie. Ennek érdekében a haszonbérlőnek meg kell ismernie az NFA mint haszonbérbeadó által alkalmazott szerződési feltételeket, és a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell annak a tulajdonosváltozás esetén történő elfogadásáról.

11) A pályázaton nem ajánlható fel olyan gyümölcsös és szőlő művelési ágú, vagy egyéb ültetvénykultúrával hasznosított földterület, amely kora a felajánlástól számított öt éven belül a normatív életkor felső határát eléri.

Erdő művelési ágú ingatlan

12) Az erdő művelési ágú ingatlan elfogadásának feltétele, hogy az erdőterületen a felajánló, vagy az összes felajánlás tulajdonrésze, valamint a már állami tulajdonban lévő tulajdonrészek együttes tulajdoni hányada legalább 50 % legyen, és a termőföld fekvése szerinti állami tulajdonú erdőgazdaság nyilatkozzon arról, hogy a területet életjáradéki szerződés megkötése esetén vagyonkezelésébe fogadja.

Aranykorona részarány felajánlása

13) Az NFA részarány-tulajdon felajánlását abban az esetben fogadja el, ha a részarány-tulajdonos "a földrendező és földkiadó bizottságokról" szóló 1993. évi II. törvény 5/B. § (1) bekezdésének rendelkezése szerinti határidőben benyújtotta a még kiadatlan részarány-tulajdona önálló ingatlanként vagy osztatlan közös tulajdonban történő kiadása iránti kérelmét az illetékes földművelésügyi hivatalhoz, és ezáltal a birtokegyesítés elérhető.

14) A kérelemhez csatolni kell a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes megyei földművelésügyi hivatalának igazolását a kérelem benyújtásáról, illetőleg arról, hogy a részarány-tulajdonnak megfelelő aranykorona értékű termőföld melyik településen, melyik földrészlet terhére adható ki.

Tulajdonostársak tulajdoni hányadának felajánlása

15) Ha az életjáradékra jogosult pályázó tulajdoni hányadot ajánl fel, az életjáradékra egyébként nem jogosult tulajdonostársa -az életkorától függetlenül - a jogosult személy pályázatához csatolt nyilatkozatban felajánlhatja a termőföldjét a pályázó javára. Ebben az esetben a tulajdonostárs a vételárnak készpénzben történő kifizetését kérheti vagy a vételárat az életjáradékra jogosult pályázóra engedményezheti. Az életjáradéki felajánláshoz a tulajdonostársak készpénzes kifizetés ellenében történő felajánlásáról az NFA egyedi döntést hoz.

III. Kizáró feltételek

16) A pályázat elbírálása során kizáró feltételek a következők:
a) A földrészletre vonatkozó tulajdoni lapon, a felajánló tulajdoni hányadát érintően el nem bírált széljegy található;
b) A földrészletre vonatkozó tulajdoni lap III. részében a felajánló tulajdoni hányadát terhelő jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, perfeljegyzés, vételi jog, haszonélvezeti jog, visszavásárlási jog, tartási és életjáradéki jog, végrehajtási jog van bejegyezve;
c) A földrészleten környezetszennyezés (idegen anyag, szemét, törmelék) található a helyszíni szemle alapján;
d) A földrészlet talaja eróziónak, szikesedésnek, savanyodásnak fokozottan kitett;
e) A földrészleten valamilyen épület, építmény található, kivéve az ingatlant övező kerítést, az ingatlan saját belső útját, valamint a halastavak műszaki építményeit és berendezéseit;
f) A helyszíni szemle olyan szolgalmi vagy használati jog, illetve egyéb akadályozó tényezőt állapít meg, amely a földterület művelését jelentős mértékben akadályozza;
g) Az ingatlan-nyilvántartás adatai és a helyszíni szemle eltérő művelési ágat mutatnak;
h) A földrészlet a korábban hatályos jogszabály definíciója szerint zártkertnek minősül;
i) A termőföld ártérben van, vagy belvíz veszélynek fokozottan kitett;
j) Az ingatlan nem rendelkezik megközelítést szolgáló úttal;
k) A földrészleteken elmaradt kötelezettségek vannak, illetve bírság terheli;
l) A földrészletet özvegyi haszonélvezeti jog terheli,
m) A földrészletet nem hasznosították a művelési ágának megfelelő termeléssel.
n) A felajánlott, szőlő művelési ágú terület hegyközséghez nem tartozik.

IV. A pályázat benyújtása, mellékletek, a pályázati időszak

A pályázat benyújtása

17) A pályázati nyomtatvány a felajánlott földrészlet fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal ügyfélszolgálatán vehető át, és az ügyfélszolgálat munkatársának segítségével az ügyfélszolgálaton személyesen vagy meghatalmazott útján tölthető ki. Több, olyan földrészlet felajánlása esetén, amelyek különböző körzeti földhivatalok illetékességi köreibe tartoznak a pályázat bármelyik illetékes földhivatalnál benyújtható. A pályázatokat az NFA nyilvántartásba veszi. A pályázat befogadása és nyilvántartásba vétele nem jelenti a felajánlás elfogadását. A pályázatok feldolgozása folyamatos, de nem a beadás sorrendjében történik. Az értékelési eljárás után a NFA ajánlatot tesz a föld vételárára. Az NFA az ajánlati árat részletes, vagy egyszerűsített értékbecslés alapján alakítja ki. A pályázó a szerződéskötésig bármikor írásban visszavonhatja pályázatát, vagy egyes földrészleteinek felajánlását, de ennek következtében a pályázatban kizárólag engedményezés nem maradhat.

Mellékletek

18) A pályázathoz csatolni kell:
a) a hatályos és érvényes haszonbérleti szerződés vagy a jogszerű földhasználatot igazoló egyéb megállapodás olvasható másolatát, ha a felajánlott termőföldet korábban haszonbérbe vagy más jogcímen használatba adták;
b) a haszonbérleti szerződéssel felajánlott ingatlanok esetében a haszonbérlő nyilatkozatát a pályázati csomagban szereplő formanyomtatvány szerint arra vonatkozóan, hogy elfogadja az NFA haszonbérleti feltételeit (A haszonbérleti szerződés-tervezetet a pályázati csomag tartalmazza);
c) ha a földrészletet a pályázó művelte, az erre vonatkozó nyilatkozatot;
d) a pályázó nyilatkozatát a formanyomtatványon arról, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt a pályázatban szereplő földterületekkel kapcsolatos földhivatali intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az NFA-t;
e) erdő művelési ágú területek esetében az aktualizált erdészeti üzemtervi kivonatot, a termőföld fekvése szerinti erdőgazdaság nyilatkozatát a vagyonkezelésbe vétel szándékáról, az erdészeti hatóság igazolását, hogy elmaradt, illetve folyamatban levő erdő-gazdálkodói (pl. erdő-felújítási) kötelezettség nem terheli az ingatlant, továbbá az erdőterületen rendezetlen erdőgazdálkodói viszony nem áll fenn, valamint az erdőgazdálkodóval kötött megállapodás hitelesített másolatát, ha az nem maga a tulajdonos;
f) szőlő művelési ágú ingatlanoknál a hegyközségi szervezetek igazolását, hogy elmaradt művelési kötelezettség nem áll fenn, valamint az ültetvény kora és állapota lehetővé teszi a legalább további 5 éves hasznosíthatóságot;
g) gyümölcsös művelési ágú ingatlanoknál a telepítés időpontjának igazolását az FVM területileg illetékes földművelésügyi hivatalától vagy a jegyzőtől;
h) a bankszámlát vezető pénzintézet nyilatkozatát (igazolását) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által rendszeresített, a pályázati anyagban szereplő formanyomtatványon a bankszámlaszámáról, ha a pályázó az életjáradékát bankszámlára utalással kéri.

19) A pályázat további kötelező mellékletei, amelyeket a pályázat benyújtásakor az illetékes körzeti földhivatal térítésmentesen biztosít, illetőleg közreműködik azok elkészítésénél:
a) valamennyi életjáradékért felajánlott földrészlet tulajdoni lapjának a másolata,
b) a földhasználati nyilvántartás adatlapja,
c) a pályázó személyazonosítására szolgáló igazolványok (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, hatósági igazolvány a társadalombiztosítási azonosító jelről, adóigazolvány, nyugdíjas törzsszám) fénymásolata.

A pályázati időszak

20) A pályázat az FVM Értesítőben történő megjelenéstől hatályos, azt a megjelenést követő 60 napon belül lehet benyújtani.

V. Szerződéskötés

21) A Kormány döntése értelmében jelen pályázat keretében életjáradéki szerződés megkötésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az állami tulajdonú termőföldek eladásából befolyt vételárból a fedezet rendelkezésre áll.

22) Az érvényes pályázatok alapján megkötendő szerződések aláírási sorrendje megállapításának szempontjait a pályázati nyomtatvány tartalmazza. Ennek elfogadásáról a pályázónak a nyomtatványon nyilatkoznia kell. A pályázati csomagban szereplő nyomtatványon a pályázónak nyilatkozatot kell tennie arról is, hogy korábban kötött-e szerződést a Magyar Állammal az "Életjáradékot termőföldért" program keretében.

23) Az NFA a szerződéskötés időpontjáról és helyéről írásban értesíti a pályázót. A szerződést személyesen vagy szabályszerű meghatalmazás adásával, a meghatalmazott útján lehet megkötni. Amennyiben a pályázó a megjelölt időpontban nem jelenik meg, vagy méltányolható indokkal kimenti magát, tíz napon belül újabb időpontot kap. Ha a pályázó vagy a szabályszerűen meghatalmazott képviselője a második időpontban sem jelenik meg, azzal tudomásul veszi, hogy az NFA az ajánlatát nem tartja fent.

VI. Felvilágosítás

24) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kapható:
a) az NFA 06-80-204-266 ingyenes zöldszámán
b) az eletjaradek@nfa.hu e-mail címen,
c) a termőföld fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalban,
d) az NFA területi irodáiban, továbbá
a pályázattal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések, valamint egyéb nyomtatványok megtekinthetők a www.nfa.hu internetes honlapon.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

fogszuvasodás (kariesz, caries)

a fog állományának körülírt pusztulása, szétesése. Baktériumtevékenység következménye,... Tovább

83/2006. (XI. 30.) FVM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek nemzeti szabályozásról szóló... Tovább

Tovább a lexikonra