63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet

hirdetes

63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet


a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól

A Kormány a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II.
törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás
részletes szabályaiként a következõket rendeli el:

A teljesítés sorrendje

1. § (1) Egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös tulajdon
megszüntetésére irányuló kérelmeket - tekintet nélkül a benyújtás évére -
összevontan kell teljesíteni.

(2) Egy adott földrészleten belül az önálló földrészletek kialakítását - az
egyezség vagy a sorsolás alapján - minden, az önálló földrészlet
kialakítását kérelmezõ tulajdonostárs vonatkozásában el kell végezni, az (1)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(3) Azon kérelmezõk, akik a megosztással keletkezõ földrészletüket saját
maguk kívánják megmûvelni, erre vonatkozó nyilatkozatot nyújthatnak be az
illetékes körzeti földhivatalhoz, illetve a Fõvárosi Kerületek
Földhivatalához (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal) e rendelet
hatálybalépését követõ 60 napon belül. Az elsõbbség akkor biztosítható, ha

a) a kérelmezõ tulajdonostárs - e rendelet mellékletében foglaltak szerint,
helyrajzi számonként külön-külön - nyilatkozik arról, hogy

1. legalább 2002. január 1-jétõl 2004. május 1-jéig a mezõgazdasági termelõk
agrártámogatás igénybevételével összefüggõ adatszolgáltatásáról és
nyilvántartásba vételérõl szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján
kapott nyilvántartási számmal rendelkezett, valamint

2. az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában,
illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel
összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos
nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti
regisztrációs számmal rendelkezik, továbbá

b) a kérelemmel érintett földrészletre vonatkozóan nincs a földhasználati
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm.
rendelet alapján vezetett földhasználati nyilvántartásban regisztrált, nem
saját használatra utaló hatályos szerzõdése, illetve a szerzõdés legkésõbb
2005. december 31-én megszûnik.

(4) A (3) bekezdésben foglalt határidõ letelte után a körzeti földhivatal
összesíti a nyilatkozatokat és megállapítja az elsõbbségre jogosultak körét,
a teljesítési sorrend vonatkozásában pedig a következõk szerint jár el:

a) az illetékességi területéhez tartozó települések, a fõvárosban a
kerületek (a továbbiakban együtt: település) sorrendjét - közjegyzõ
jelenlétében lebonyolított - sorsolással állapítja meg;

b) minden egyes település területén a kérelemmel érintett földrészletekre
vonatkozóan, helyrajzi számonként összesíti a kérelmezõk tulajdoni hányadát,
valamint ezen belül az elsõbbségre jogosult kérelmezõk tulajdoni hányadát,
és kiszámítja e kettõ arányát, százalékban kifejezve;

c) az eljárást az elsõnek kisorsolt településen, a legmagasabb százalékos
aránnyal rendelkezõ, elsõbbségre jogosult kérelmezõk földrészletén kezdi
meg;

d) a c) pontban foglalt elvet szem elõtt tartva folytatja az eljárásokat
mindaddig, amíg a településen, illetve az illetékességi területén
elsõbbségre jogosult kérelmezõ van. Ezt követõen kerül sor az elsõbbségi
kérelmekkel nem érintett földrészletek megosztására;

e) az azonos jogállású kérelmezõk, illetve az azonos jogállású kérelmezõkkel
érintett földrészletek közötti teljesítési sorrendet az a) pont szerinti
sorsolás és a helyrajzi számok településen belüli növekvõ sorrendje alapján
határozza meg.

(5) Amennyiben a feladat végrehajtására a költségvetésben biztosított
fedezet a tárgyévben felhasználásra került, a földhivatal a (6) bekezdésben
foglaltak szerint végezhet további megosztási munkát.

(6) Azon elsõbbségre jogosult kérelmezõk, akik az Fkbt. 12/F. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint vállalják a megosztás költségeinek
megelõlegezését, errõl e rendelet melléklete szerinti formanyomtatvány
megfelelõ rovatának kitöltésével nyilatkozhatnak. A körzeti földhivatal - a
költségvetésben a tárgyévben számára biztosított elõirányzat felhasználása
után - összesíti a nyilatkozatokat, az érintett földrészletek esetében a (7)
bekezdés szerint megállapítja a megosztás költségét, és errõl írásban
értesíti a földrészlet megosztására kérelmet benyújtott tulajdonostársakat
azzal, hogy ha befizetik a kiszámított költséget, úgy a körzeti földhivatal
- a (4) bekezdésben foglalt teljesítési sorrend figyelembevételével -
megkezdi az eljárás lefolytatását. Erre csak a földrészlet megosztásához
szükséges teljes költségfedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

(7) A megosztás költségét - amely magába foglalja az eljárás egyéb
költségeit is - az alábbiak szerint kell kiszámítani:

a) földmérési helyszínelés (a továbbiakban: keretmérés) költsége: 3300 Ft +
áfa/ha,

b) kitûzés költsége: 11 000 Ft + áfa/kialakítandó földrészlet.

2. § (1) A költségek megelõlegezését vállaló kérelmezõk részére a körzeti
földhivatal számlát állít ki, amely alapbizonylata lesz az állam által
történõ visszafizetésnek.

(2) A körzeti földhivatal által kiszámított költségeket a megyei
földhivatal, illetve a Fõvárosi Földhivatal (a továbbiakban együtt: megyei
földhivatal) elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni
csekken vagy átutalással. A megyei földhivatal a befizetésekrõl elkülönített
analitikus nyilvántartást vezet, és a megelõlegezett költség beérkezését
követõ 15 napon belül igazolást küld a befizetõ részére.

(3) A megelõlegezett költségek visszatérítése a tárgyévet követõ év január
1-jétõl történik oly módon, hogy azt a jogosultak a Földmûvelésügyi
Költségvetési Iroda illetékes megyei kirendeltségénél igényelhetik vissza az
(1) bekezdésben foglalt számla és a (2) bekezdésben foglalt igazolás
alapján.

Az elõkészítés és a megosztás szabályai

3. § (1) Ha a földrészleten belül az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló
1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó erdõ
alrészlet található - ide nem értve az Evt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
foglaltakat - úgy azt önálló földrészletté kell alakítani még akkor is, ha
az nem éri el az Fkbt. szerinti területi minimumot. E földrészlet továbbra
is a - megosztás elõtt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett -
tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában marad. Spontán beerdõsülés
esetében, illetve kétség esetén ki kell kérni az erdészeti szakhatóság
véleményét a minõsítés és a megoszthatóság vonatkozásában.

(2) A megosztással érintett földrészleteket a körzeti földhivatal a
földminõsítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM
rendelet, illetve a vonatkozó földmérési szakmai elõírás szerint elõkészíti.

(3) Az elõkészítés keretmérésbõl és mezõgazdászi helyszínelésbõl áll. A
keretmérés során az esetleges helyszíni használatot is be kell mérni. A
helyszínelés során megállapított mûvelési ág változást csak a megosztási
eljárás lezárását követõen lehet átvezetni az ingatlan-nyilvántartásban.

(4) Amennyiben a keretmérés és helyszínelés eredménye a vonatkozó szakmai
szabályzatban foglalt tûréshatáron túl eltér az ingatlan-nyilvántartási
állapottól, és az felmérési, térképezési vagy területszámítási hibából
adódik, a földhivatal a változást határozattal érvényesíti az
ingatlan-nyilvántartásban. A határozatról valamennyi bejegyzett tulajdonost
értesíteni kell.

(5) A megosztással kapcsolatos eljárás kizárólag akkor folytatható, ha a
földrészlet ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapota egyezõ - ide
nem értve a (3) bekezdésben foglalt mûvelési ág változást -, illetve, ha a
változásról szóló határozat jogerõre emelkedett.

4. § (1) A körzeti földhivatal a talajvédelmi, megközelíthetõségi és
mûvelhetõségi szempontoknak megfelelõen - figyelemmel a helyszínen kialakult
használati állapotra is - meghatározza a megosztás kiindulási helyét és
irányát. Az ezt tartalmazó határozatot - az illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve a körjegyzõségnél -
közszemlére tétel útján kell az érintettekkel közölni. Az eljárás csak a
határozat jogerõre emelkedése után folytatható.

(2) Ha az egy földrészletben érintett kérelmezõk egyezséget kötöttek, és azt
közokiratba vagy teljes, bizonyító erejû magánokiratba foglalták, továbbá az
egyezség megfelel az (1) bekezdésben említett határozatnak, a megosztást
aszerint kell elvégezni. Egyezség hiányában a körzeti földhivatal az 5.
§-ban foglaltak szerint jár el.

(3) A megosztást értékarányosan - figyelemmel a 3. § (4) bekezdésében
foglaltakra - kell elvégezni.

(4) A kialakítandó új földrészletek megközelíthetõségérõl az Fkbt. 12. § (4)
bekezdésének megfelelõ alkalmazásával kell gondoskodni.

(5) A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének jogerõre emelkedése
után az új földrészleteket ki kell tûzni és be kell mutatni. A bemutatás
idõpontjáról az eredeti földrészlet összes tulajdonosát igazolható módon
értesíteni kell azzal, hogy a távollét nem akadályozza meg a bemutatás
lefolytatását, illetve, hogy a távolmaradás esetén igazolásnak helye nincs.
A bemutatásról jegyzõkönyvet kell felvenni és azt a földhivatali iratokhoz
kell csatolni.

A sorsolás szabályai

5. § (1) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott egyezség hiányában a
földrészlet - kérelmezõk közötti - megosztásának sorrendjét sorsolással kell
megállapítani. A sorsolás helyszínérõl és idõpontjáról szóló értesítést a
körzeti földhivatal 30 nappal korábban - igazolható módon - a kérelmezõk
részére kézbesíti.

(2) A sorsoláson minden, az adott földrészletben érintett kérelmezõ részt
vehet, vagy meghatalmazottja útján képviseltetheti magát. A távollét nem
akadályozza meg a sorsolás lebonyolítását és igazolásnak sincs helye.

(3) Két vagy több kérelmezõ tulajdonostárs a sorsolás megkezdéséig kérheti,
hogy az Fkbt. 12/F. § (3) bekezdés második mondatának megfelelõ
alkalmazásával alakítsák ki az önálló ingatlant.

(4) A sorsolást a körzeti földhivatal által létrehozott sorsolási bizottság
bonyolítja le. Amennyiben egy adott földrészletben húsz vagy annál több
kérelmezõ van, úgy a sorsolást közjegyzõ jelenlétében kell lebonyolítani. A
sorsolási bizottság egyik tagját a kérelmezõk maguk közül delegálhatják.

(5) A sorsolásról a körzeti földhivatal, illetve a közjegyzõ jelenlétében
lebonyolított sorsolás esetén a közjegyzõ jegyzõkönyvet készít, amely
tartalmazza:

a) a földrészlet azonosítóját (település, helyrajzi szám);

b) a sorsolás helyét és idejét;

c) a sorsolás eredménye szerinti kiosztási sorrendet (a kérelmezõk
sorrendjét természetes személyazonosító adataikkal és lakcímükkel együtt);

d) a sorsoláson elhangzott, a sorsolásra vonatkozó lényeges nyilatkozatokat
és megállapításokat;

e) a sorsolási bizottság tagjai és a közjegyzõ jelenlétében lebonyolított
sorsolás esetén a közjegyzõ aláírását, továbbá

f) mellékletként a jelenléti ívet.

(6) A sorsolási jegyzõkönyvet és az (5) bekezdés f) pontjában foglalt
mellékletet - a közjegyzõ jelenlétében lebonyolított sorsolás esetén azok
hiteles kiadmányát vagy hiteles másolatát - a megosztás kiindulási helyét és
irányát meghatározó határozat földhivatal által hitelesített másolatával
együtt 48 órára közszemlére kell tenni a 4. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint. Az eljárás csak abban az esetben folytatható, ha a sorsolás ellen
ezen idõtartamon belül kifogás nem érkezett, vagy a kifogással kapcsolatos
eljárás jogerõsen befejezõdött.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm.
rendelet végrehajtásához

I.

Az önálló ingatlanná alakítási kérelemmel érintett földrészlet adatai:

Település neve: ...................................... Helyrajzi szám:
.................. Tulajdoni hányad: ..........

(Figyelem! Minden egyes helyrajzi számhoz külön-külön nyilatkozatot kell
kitölteni!)

"A"

Alulírott

név:
............................................................................
.............................................................

leánykori név:
............................................................................
..............................................

születési hely, idõ:
............................................................................
.......................................

anyja neve:
............................................................................
....................................................

lakcím:
............................................................................
.........................................................

levelezési cím:
............................................................................
.............................................

telefonszám:
............................................................................
..................................................

nyilatkozom, hogy

a) a mezõgazdasági termelõk agrártámogatás igénybevételével összefüggõ
adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételérõl szóló 236/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet alapján legalább 2002. január 1-jétõl nyilvántartási számmal
rendelkezem.

Nyilvántartási számom (számaim): ..................................

..................................

..................................

b) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában,
illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel
összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos
nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti
regisztrációs számmal rendelkezem.

Regisztrációs számom: ..................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a
valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................. 2005............. hó ......... nap.

................................................

nyilatkozattevõ aláírása

"B"

Tájékoztatom a Földhivatalt, hogy a fent megjelölt tulajdoni hányadom önálló
ingatlanná alakításával kapcsolatos költségek megelõlegezését (amennyiben a
tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési elõirányzat felhasználásra
került)vállalom

nem vállalom


................................................

aláírás

II.
(A földhivatal tölti ki!)

A hátoldalon feltüntetett, a nyilatkozó résztulajdonában álló
................................. (településnév) ................ helyrajzi
számú földrészletre vonatkozóan a kérelmezõnek a 184/1999. (XII. 13.) Korm.
rendelet szerinti földhasználati nyilvántartásban nem saját használatra
utaló hatályos szerzõdése (pl. haszonbérlet, részesmûvelés, felesbérlet,
szívességi használat),_ van

_ nincs


A szerzõdés legkésõbb 2005. december 31-én_ megszûnik

_ nem szûnik meg


A kérelmezõ nyilatkozata és a földhasználati nyilvántartás adatai szerint a
kérelmezõ a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésben foglalt
elsõbbségi feltételeknek_ megfelelt

_ nem felelt meg


Kelt: ................................ 2005............. hó .......... nap.

................................................

aláírás

hirdetes

címkék:
Kapcsolódó cikkek
Kerti tippek olcsón

Okos ötletek az olcsó kertészkedéshez – így legyél költséghatékony!

Pénzt takaríthatsz meg a veteményeskertedben könnyedén, beleértve a saját komposzt készítést, a takarékos magvetést és az újrahasznosított anyagok felhasználását. Használd...

Mibe ültess cserép helyett?

10 újrahasznosított, kreatív alternatíva növények ültetéséhez

Mielőtt egy új cserepet vásárolnál, először nézz körül otthon, a garázsban, a tárolókban, mindenhol, hiszen számos virágültetésre alkalmas alternatíva lapulhat eldugva...

Bőrápolásra alkalmas gyógynövények

Hogyan neveljünk bőrápolásra alkalmas gyógynövényeket?

Ötleteket mutatunk be egy gyógynövényekkel, virágokkal és növényekkel teli bőrápoló kert termesztéséhez. Tippekkel segítünk a kertben, konténerekben vagy beltéri...

7 tipp a nárcisz benti gondozásához

Nárcisz benti gondozása- Így sokáig élvezhetjük a virágzást

A beltéri cserepes nárciszok tavaszt lehelnek a borongós téli napokba. Mutatjuk, hogyan gondozd ezeket a csodás tavaszi virágokat, hogy minél tovább élvezhesd majd a virágzásukat!...

Miért sárgul az orchidea levele?

Emiatt sárgul meg az orchidea levele- 7 dolog, amit érdemes elkerülni!

Az orchidea leveleinek megsárgulása nem feltétlenül ad okot az izgulásra. Normális és természetes, hogy az idősebb levelek megsárgulnak és fokozatosan lehullanak. De ha az...

Kaktuszt átülteltés

Hogyan lehet biztonságosan átültetni egy kaktuszt – tippek és trükkök

A kaktuszok kevés karbantartást igénylő szobanövények, amelyek ritkán igényelnek átültetést, de fontos, hogy megfelelően és biztonságosan ültessük újra, amikor a gyökere...

Tyúktojás begyűjtése

Így gyűjtsük össze és tisztítsuk meg a tyúktojást

Akár vállalkozásként, akár saját családod számára nevelsz tojótyúkokat, vagy egy termelői piacon árulsz tojásokat, biztos szeretnél lenni abban, hogy a tojás friss, tiszta...

Tűpárnakaktusz gondozása

Csodás kaktuszokat termeszthetsz akár a kertedben is: Tűpárnakaktusz gondozása

A Mammillaria vagy más néven tűpárnakaktusz, télálló, zömök növények, amelyek általában nem nőnek 15 cm-nél magasabbra. Több, mint 200 fajuk ismert, eredetük...

cserép tisztítása

Hat egyszerű lépés a virágcserepek tisztítására

A virágcserepek tisztítása egyike azoknak az egyszerű feladatoknak, amelyeknek minden kertész teendőinek listáján kell szerepelniük, mivel létfontosságú növényeink...

kála

Hogyan kell metszeni egy Kálát – gyors és egyszerű útmutató a népszerű szobanövényhez

A kálák metszése kevesebb, mint öt percet vesz igénybe – a szakértők elárulják, hogyan, mikor és miért érdemes rendszeresen karbantartani a népszerű szobanövényeinket.

talajművelés

Hogyan tehetjük savasabbá a talajt – 7 egyszerű módszer a talaj pH-értékének módosítására

Hozzuk létre a megfelelő talaj pH-t savkedvelő növényeink számára. Bár túl technikai feladatnak hangzik, ezzel az egyszerű útmutatóval könnyen megfelelő életkörülményeket...

Konténer kertészkedés

Konténerkertészet: ültetési útmutató és segítő tippek!

A konténerben történő növények termesztése számos előnnyel járhat, és előfordulhatnak olyan körülmények, amikor ez az egyetlen módja a sikernek. Például, ha a kert talaja...