Szakdolgozat készítés I.

Szakdolgozat készítés I.

Instagram logo

KÖVESS MINKET

ISTAGRAMMON

A tanulmányok lezárásáról, a szakdolgozatról, a komplex záróvizsgáról és az oklevélről – a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat mellett – külön főiskolai szabályzat nem rendelkezik. Éppen ezért a szakdolgozati témák meg-hirdetésének, illetve választásának; tartalmi és formai követelményeinek; védésének, bírálatának, értékelésének, a komplex záróvizsgák lebonyolításának általános szempontjait jelen Módszertani útmutató tartalmazza.
Szakdolgozat készítés, konzulens, szakdolgozat téma, munkavállaló, munkáltató, munkanélküliség, álláskereső

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Szakdolgozati témák meghirdetése, témaválasztás, konzulensek

 •  A szakdolgozati témák meghirdetése

 1. A hallgatónak a végzettségét igazoló oklevél (diploma) megszerzéséhez szakdolgozatot kell készíte-nie.
 2. A szakdolgozat témája olyan elméleti vagy gyakorlati feladat, amelynek megoldása lehetővé teszi a képzési célokban megfogalmazott szakmai követelmények ellenőrzését.
 3. A szakdolgozati témákat és az adott témát jegyző belső konzulenseket a főiskola tanszékei javaslatai alapján évente egy alkalommal, a komplex záróvizsga tervezett időpontját legalább hat hónappal megelőzően a Záróvizsga Központ (továbbiakban: ZK) hirdeti meg.

 • A szakdolgozati témák választása
 1.  A hallgató szakdolgozat-témát akkor kaphat, ha a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglalt köve-telményeknek eleget tett.
 2. A hallgatók az adott félévre meghatározott időpontig kötelesek szakdolgozati témát választani.
 3. A hallgatók szakdolgozati témát elsősorban a tanszékek által meghirdetett témák közül választhatnak azzal a feltétellel, hogy csak olyan téma választható, ahol a hallgató be tudja mutatni, hogy az ÁVF-en tanult hozzá legalább két tárgyat.
 4. A hallgatók maguk is javasolhatnak a szakirányuknak megfelelő szakdolgozati témát. Az erre vonat-kozó kérelmet ugyanúgy kell bejelenteni, illetve jóváhagyatni, mint a meghirdetetteket. A kérelmek elfogadásáról a tanszékvezetők javaslata alapján a ZK vezetője dönt.
 5. A témát kiíró tanszék nem utasíthat el hallgatót, ha a meghirdetett témák közül választ.
 6. A választott szakdolgozati téma módosítására a belső konzulens és a befogadó tanszék vezetőjének javaslatával ellátott, a Záróvizsga Központ vezetőjének benyújtott kérelem alapján van lehetőség. Eb-ben meg kell jelölni az eredeti és az új szakdolgozati témát, valamint a változtatás okát is. Ez alapján a Záróvizsga Központ vezetője ellen jegyzi az új szakdolgozati téma kidolgozását.
  A szakdolgozati téma módosítása legkésőbb a szakdolgozat beadása előtt 2 hónappal lehetséges. Márciusban államvizsgázók számára a megelőző október 1-je, júniusban államvizsgázók számára a megelőző február 1-je.
 7. A tudományos diákköri dolgozat elfogadható szakdolgozatnak, amennyiben a formai és tartalmi kö-vetelményeknek megfelel és a Tudományos Diákköri Tanács erre a megadott határidőig javaslatot tesz. A dolgozatok elfogadásáról, illetve átdolgozásuk szükségességéről az illetékes tanszékvezető ja-vaslata alapján a ZK vezetőjének kell döntenie.
 8. Általában egy témát egy hallgató dolgozhat ki, de kivételes esetben a Záróvizsga Központ vezetője, a témát kiíró tanszék(ek) egyetértésével, két vagy három hallgató részére közös téma együttes kidolgo-zását engedélyezheti. A közös szakdolgozat bevezetőjében a szerzőknek jelezni kell, hogy ki melyik részét írta a műnek. Az ilyen dolgozat esetében az egyes szerzőtársaknak a saját részük vonatkozásá-ban teljesíteni kell a terjedelmi korlátok minimumát. A szerzőtársaknak a záróvizsgán az egész dol-gozatot kell egyenként megvédeni.
 • Konzulensek

 1. A tanszékek a szakdolgozat elkészítésének segítésére konzulenst jelölnek ki. Konzulens lehet a főis-kola, illetve további felsőoktatatási intézmény oktatója, kutatója, valamint felsőfokú végzettségű gya-korlati szakember.
 2. A konzulens feladatai: a szakdolgozó munkájának szakmai és módszertani irányítása, segítése; meg-felelő szakirodalom ajánlása; ötletek, javaslatok; a munka ütemezése.
 3. A konzulens köteles legalább öt alkalommal a hallgató rendelkezésére állni. A konzulens az igénybe vett konzultációs alkalmakról konzultációs lapot tölt ki, melyben jelzi a konzultáció időpontját, tár-gyát, illetve az adott feladatot, valamint legfontosabb észrevételeit.
 4. A konzultációt kötelező igénybe venni a munka megkezdésekor, a nyers kézirat elkészültekor és a szakdolgozat köttetésre történő leadása előtt.
 5. A konzultációs lap lezárásakor a belső konzulens nyilatkozik arról, hogy a szakdolgozatot védésre al-kalmasnak tartja, és ezt aláírásával igazolja.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

Tolna Megyei Állat- és Természetvédõ Alapítvány

Állatvédõ szervezet Állatvédelem, kutyák örökbeadása, kutyás tábor, kutyás bemutatók. ... Tovább

baltacim (eszparzet, Onobrychis viciifolia Scop.)

a ->pillangósok családjához tartozó, évelő takarmánynövény. Erős karógyökere, üreges... Tovább

Tovább a lexikonra