mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás, mezõgazdasági támogatás, agrár-vidékfejlesztési támogatás, halászati támogatás

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

hirdetes

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl


A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja
1. § Az intézkedés célja a fiatal mezõgazdasági termelõk gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának elõmozdítása, a mezõgazdasági munkaerõ korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezõgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

Fogalmak
2. § E rendelet alkalmazásában
1. mezõgazdasági üzem vezetõje: a gazdaság részét képezõ ingatlanok - beleértve a termõföldet is - tulajdonjogával vagy bérleti jogával rendelkezõ, tevõleges mezõgazdasági tevékenységet végzõ egyéni vállalkozó;
2. gazdaság: a termõföld, az állatállomány, továbbá a mezõgazdasági termelõ tevékenységéhez kapcsolódó kvóták, gépek, épületek és készletek összessége;
3. életképes gazdaság: az a gazdaság, amelynek gazdasági életképességi mutatója (SFH) nagyobb, mint 4 Európai Mértékegység (EUME);
4. gazdaság átvétele: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló külön jogszabály alapján támogatásban részesülõ, továbbá támogatásban nem részesülõ, egy vagy több gazdálkodótól átvételre kerülõ gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok és kötelezettségek összességének megszerzése;
5. mezõgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH Közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) 01.1., 01.2., 01.3. és 01.5. szerinti tevékenység;
6. hiteles másolat: az okirat kiállítója vagy közjegyzõ által hitelesített másolat.

A támogatás jellege, összege
3. § (1) A fiatal mezõgazdasági termelõ (a továbbiakban: ügyfél) e rendelet alapján a mezõgazdasági tevékenység megkezdéséhez egy alkalommal jövedelempótló támogatást vehet igénybe.
(2) A támogatás összege 40 000 eurónak megfelelõ forintösszeg.

A támogatás igénybevételének feltételei
4. § (1) Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha:
a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a támogatási kérelem benyújtásának évében 40. életévét még nem töltötte be;
b) mezõgazdasági üzem vezetõjeként elsõ alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre, vagy gazdaságot vesz át;
c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 13.) FVM rendelet 5. számú mellékletében felsorolt képzettségek legalább egyikével, vagy felsõfokú agrár végzettséggel rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerint honosított külföldön szerzett bizonyítványokat és okleveleket is;
d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be.
(2) Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha a támogatási kérelem benyújtásakor részére a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiadott, agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú érvényes támogatási határozattal vagy érvényes támogatási szerzõdéssel rendelkezik.
(3) Az ügyfél köteles:
a) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelezõ képzésen részt venni, és azt elvégezni;
b) a mezõgazdasági üzemet személyesen vezetni, az életképesség elérése után a mezõgazdasági tevékenységet fõtevékenységként folytatni;
c) az üzleti tervben foglaltakat az abban meghatározott ütemezésnek megfelelõen teljesíteni;
d) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor nem éri el a 4 EUME-t, akkor az üzemének méretét a támogatási határozat kézhezvételét követõ 3 év alatt legalább 4 EUME-ra növelni, és az életképes gazdaság méretét fenntartani az üzemeltetési kötelezettség idõtartamáig;
e) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t, akkor az életképes gazdaság méretét fenntartani az üzemeltetési kötelezettség idõtartamáig;
f) a mezõgazdasági tevékenységet a támogatási határozat kézhezvételét követõ 5 évig egyéni vállalkozóként folytatni;
g) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltaknak megfelelõen biztosítékot nyújtani a támogatás mértékének 120%-áig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, ami ingó vagy ingatlan dolgot terhelõ jelzálog is lehet.

A támogatási kérelem benyújtása
5. § (1) A támogatási kérelmet a 2007. évben december 3. és 2008. február 7. között, ezt követõen minden év április 15. és május 15. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített nyomtatványon írott formában, valamint az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is.
(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) az MVH által közleményben közzétett üzleti terv minta alapján elkészített üzleti tervet;
b) a végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát;
c) az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, amennyiben az rendelkezésre áll;
d) az értékelési szempontokhoz a mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;
e) biztosíték felajánlási nyilatkozatot a 4. § (3) bekezdésének g) pontjában foglaltaknak megfelelõen;
f) amennyiben a felajánlott biztosíték ingatlan, annak 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, vagy annak hiteles másolatát, valamint értékbecslését;
g) amennyiben a felajánlott biztosíték ingóság, annak tulajdonjogát igazoló dokumentumot, értékbecslését, valamint a tulajdonosi nyilatkozatot az ingóságon fennálló terhekrõl;
h) amennyiben a biztosítékként felajánlott ingatlan, illetve ingóság tulajdonosa nem a kérelmezõ, a tulajdonosnak a jelzálogjog-bejegyzéshez történõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát.

A kérelem elbírálása
6. § A támogatási kérelmeket az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerint rangsor állításával bírálja el a melléklet szerinti pontrendszer alapján végzett értékeléssel.

A támogatásban részesült ügyfél kötelezettségei
7. § (1) Az ügyfél a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követõ 20 napon belül köteles az MVH-nak postai úton benyújtani:
a) ingó vagy ingatlan biztosíték esetén a bejegyzett zálogjogot igazoló okiratot (ingatlan esetén a tulajdoni lapot, vagy annak hiteles másolat; ingó vagyontárgy esetén közjegyzõi okiratot és a bejegyzésrõl szóló tanúsítványt);
b) készpénzletét biztosíték esetén az átutalás igazolásáról szóló dokumentumot;
c) bankgarancia, illetve kezesség biztosíték esetén a megfelelõ tartalmú bankgarancia, illetve kezesi nyilatkozatot.
(2) Az ügyfél a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követõ 90 napon belül köteles az MVH-nak postai úton benyújtani:
a) az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, amennyiben az a támogatási kérelemhez nem lett mellékelve;
b) a gazdaság átvételérõl szóló adásvételi vagy ajándékozási szerzõdés hiteles másolatát;
c) az átadott gazdaságra vonatkozóan a bejegyzõ határozatot, az új tulajdonos tulajdonjogának bejegyzését tartalmazó tulajdoni lapot, földhasználati lapszemlét, az állatok átadására vonatkozó okiratot, egyéb dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy az átadó gazdálkodó a tulajdonjogot az átvevõre átruházta;
d) bérelt földterület esetén a bérleti szerzõdés hiteles másolatát, illetve a teljes földhasználati lapszemlét, bértartás esetén a vonatkozó szerzõdés hiteles másolatát.

Kifizetés
8. § (1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, az MVH a támogatási összeg 90%-át egy összegben fizeti ki. A támogatási összeg kifizetése vonatkozásában a támogatási kérelmet kifizetési kérelemnek kell tekinteni.
(2) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetésére a 4. § (3) bekezdésének a)-f) pontjaiban és a 7. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését követõen, külön kifizetési kérelem benyújtása esetén kerülhet sor, legkésõbb a támogatási határozat kézhezvételétõl számított harmadik évet követõ elsõ kifizetési idõszakban.
(3) A kifizetési kérelmet - a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel - évente január 1-31. és július 1-31. között lehet benyújtani.
(4) A kifizetésre csak a megfelelõ biztosíték rendelkezésre bocsátása esetén van lehetõség, ideértve az (1) bekezdésben foglalt kifizetést is.

Jogkövetkezmények
9. § (1) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (3) bekezdésének b)-f) pontjában foglaltakat, az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(2) Amennyiben az üzem EUME-ban kifejezett mérete a 4. évre vállalt mérettõl 30%-ot meghaladóan marad el, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésen túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni.
(3) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, akkor köteles a támogatási összegbõl - hiányzó foglalkoztatottanként évente - a támogatási összeg 2%-át visszafizetni.
(4) Amennyiben a melléklet szerint nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenõrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor az addig kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik.

Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

hirdetes

címkék:
Kapcsolódó cikkek
Fenyőillatosításra a fenyő tűleveleinek kifőzés

Így illatosíthatod otthonodat egyszerűen a fenyő tűleveleinek kifőzésével

Nemcsak egy ünnepi téli illat a fenyő erős illata, hanem ez az illat sokak számára a "tiszta" szinonimája is. Ha meg akarod tölteni otthonodat a fenyő gazdag illatával,...

Citrushéj használatára a kertben

Ne dobd ki a mandarinhéjat!- 5 módszer a citrushéj használatára a kertben

Ne dobd ki a narancshéjat és a citromhéjat, sőt még csak a mandarinhéjat se a kukába, hiszen nagyon sok mindenre fel lehet használni, többek között a kertészkedés közben is!...

Tippek orchidea életben tartásához

5 bevált módszer az orchidea életben tartásárához, virágoztatásához

Bár sokan macerás virágnak gondolják az orchideát, igazából nem is jelentenek olyan nagy kihívást, mint ahogyan sokan előadják, csak egy kis extra odafigyelés kell nekik,...

Legjobb karácsonyi almalekvár receptekek

Mennyei karácsonyi almalekvár receptek: narancsos és mákos almalekvár

Már tényleg hamarosan elérkezik a karácsony, és ha éppen van otthon egy kisebb ládikónyi almád, akkor nemcsak magadnak tudsz nagyon finom desszertet készíteni, hanem akár...

ajándékcsomagolás

Ajándékcsomagolás készítése – 5 egyszerű, de elegáns, egyedi csomagolópapír

Tedd varázslatossá és emlékezetessé ajándékaidat ezekkel a tippekkel és ötletekkel az ajándékcsomagolás elkészítéséhez.

karácsonyfa öntözése

Hogyan öntözzünk karácsonyfát – szakértői tippek kivágott és gyökeres fákhoz

Csodálatos ünnepi lombokra vágysz? Ezzel a tanáccsal meglesz! Bár ha egy igazi karácsonyfát választunk a műfa helyett, mindig szebben néz ki, minden bizonnyal hozzátartozik a...

karácsonyfa hullik

Miért dobja le a tűleveleit a karácsonyfám? - 5 mód, amellyel a karácsonyfa egészséges maradhat

Lehet, hogy még csak most állítottad fel a karácsonyfát, de ha már tűleveleket ejt, akkor ott gond lehet. És ha nem ellenőrizzük, azt tapasztalhatjuk, hogy karácsonyra barnás és...

ajándékkosár tippek

Legjobb kosár ötletek karácsonyra – Mutatjuk milyen kosarak készíts ajándékba!

Népszerű hagyomány, hogy a karácsonyi kosarakat készítünk tökéletes ajándék gyanánt. Az ételektől és italoktól kezdve az apró ajándékokig és luxuscikkekig elragadó...

alternatív karácsonyfa

Alternatív karácsonyfa ötletek - Egyedi ötletek alternatív karácsonyfadíszekhez

A karácsonyfa minden bizonnyal nálatok is az ünnepi díszítés középpontjában szokott elhelyezkedni, de vannak olyan helyzetek, amikor mást használnánk élő fenyő helyett. Ha egy...

ország fája

5 legjobb program decemberre, ha elkerülnénk a zsúfolt adventi vásárokat!

Ugyan ebben az évben visszafogottabb ünnepségeket és karácsonyi készülődést alakítottak ki a fővárosban is, így is akad bőven olyan hely, ahol hangolódhatunk az ünnepekre. Ha...

tokaj egyetem

A Tokaj-Hegyalja Egyetem nem mindennapi borász képzéssel került fel a világtérképre

A Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói a világ egyik legkülönlegesebb borvidékének gyakorlati tudását sajátíthatják el, és talán abban nincs is semmi különleges, hogy a...

keszthelyi rozmár

Mártózz meg szombaton a Keszthelyi Rozmárral!

A hagyományokhoz híven idén is megrendezik Gyenesdiáson az adventi mártózást a Keszthelyi Rozmárral!  December 10-én, azaz most szombaton mi is kipróbálhatjuk milyen a téli...