14/2007. (III. 1.) FVM rendelet, agrárgazdaság, agrár- és vidékfejlesztési támogatások, 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet , erdõgazdálkodási integrátor, erdészeti feladatok, halászati hatóság

14/2007. (III. 1.) FVM rendelet


a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról


Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. § A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá az 1. § a következõ t) ponttal egészül ki:
"d) Hivatal: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve;"
"t) MgSzH Központ: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja."
2. § Az R. 18. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A magán-erdõgazdálkodók mûködésének költségeire támogatást igényelhet:]
"b) az az erdõgazdálkodási integrátor, aki/amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
ba) legalább kettõszáz, de legfeljebb négyezer hektár magántulajdonú erdõterület jogszerû használója és az erdészeti hatóság erdõgazdálkodóként nyilvántartásba vette,
bb) rendelkezik szakszemélyzettel,
bc) legalább kettõszáz hektár erdõterületet szerzõdés alapján szakirányít,
bd) évente legalább ötven hektáron az integráltak területére vonatkozóan fahasználati és/vagy erdõmûvelési (fakitermelés, erdõsítés és ápolás alá vont terület) munkára vonatkozó szerzõdése van,
be) nettó árbevétele az ötszázmillió forintot nem haladja meg, melynek legalább hetvenöt százaléka erdõgazdálkodásból (TEÁOR 02.0), vadgazdálkodásból (TEÁOR 01.5) és fûrészárugyártásból (TEÁOR 20.1) származik, és errõl a kérelem és a tevékenységenként részletezett árbevételi terv benyújtásával egyidejûleg nyilatkozott,
bf) határozat alapján ellátja az MgSzH Központ által kijelölt erdõgazdálkodói megbízást abban az erdõtervezési körzetben, amelyikben gazdálkodik vagy szakirányítást végez, bg) tagja a Magánerdõ-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének, vagy a Fagazdasági Országos Szövetségnek, vagy a Magyar Erdõgazda Szövetségnek, amelyrõl igazolást is csatolt."
3. § Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"19. § A támogatás mértéke:
a) a 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylõ az Evt. 86. §-ában meghatározott erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerzõdés alapján a szerzõdés szerinti díj ötven százalékát igényelheti támogatásként, de a támogatás egyhavi összege nem haladhatja meg a szerzõdés idõtartamára esõ mindenkori minimálbér nagyságát;
b) a 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor a szakirányítási szerzõdés alapján a tárgyévben szakirányított terület után hektáronként kettõezer forintot, az erdészeti hatóságnál nyilvántartott üzemi területe után hektáronként ezer forintot igényelhet támogatásként."
4. § Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A támogatás feltétele, hogy az erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerzõdés, valamint az integrátori szakirányítási szerzõdés legalább az e rendelet 2. számú melléklet II. részében meghatározottakat tartalmazza."
5. § Az R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A 2007. évi támogatás a 2007. január 1-jén fennálló területek alapján kiszámított összegben vehetõ igénybe. A kifizetés iránti kérelmet 2007. április 16-ig az erdõterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell írásban benyújtani az e rendelet 4. számú melléklet szerint. A támogatás kifizetése negyedéves ütemezésben történik. Az elsõ negyedév után járó összeget 2007. április 30-ig, az azt követõ negyedévekben pedig a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig kell kifizetni. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni kell a kérelemhez."
6. § Az R. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"23. § Az erdõbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttmûködést segítõ szervezetek megalakulásához, mûködési költségeihez egyszeri alkalommal támogatás vehetõ igénybe. A 2006. november 1. és 2007. április 30. között megalakult:
a) erdõbirtokossági társulatok, illetõleg az erdõtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdõgazdálkodási, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végzõ szövetkezetek, amelyek megfelelnek a társult erdõgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek;
b) a 18. § (1) bekezdésének b) pontja Szerinti erdõgazdálkodási integrátor igényelhet támogatást."
7. § Az R. 24. §-ának b) és c) pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatás mértéke:]
"b) az újonnan alakult erdõbirtokossági társulat, erdõszövetkezet forgóeszköz-feltöltéséhez és mûködési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehetõ támogatás összege hektáronként ötezer forint, legfeljebb ötmillió forint, de nem haladhatja meg a számlával igazolt, ténylegesen elszámolt erdészeti szakszemélyzet foglalkoztatásának támogatásával csökkentett mûködési közvetlen költségeinek ötven százalékát,
c) az újonnan alakult erdõgazdálkodási integrátor - az erdõbirtokossági társulatot és az erdõszövetkezetet kivéve - forgóeszköz-feltöltéséhez és mûködése közvetlen költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehetõ támogatás összege az integrált terület után hektáronként ötezer forint, legfeljebb tízmillió forint, de nem haladhatja meg az erdõgazdálkodási tevékenységbõl származó nettó árbevétel tíz százalékát."
8. § (1) Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A támogatási kérelmet az e rendelet 4. számú melléklete szerint lehet benyújtani a kérelmezõ székhelye szerint illetékes erdészeti hatósághoz a cégbejegyzést követõ hatvanadik napig, integrátorok esetében 2007. május 31-éig."
(2) Az R. 25. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
"b) mûködési költségekhez az üzleti tervet."
9. § Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"29. § (1) A pályázatot - az e rendelet 5. számú melléklete szerint - 2007. április 16-áig lehet benyújtani az erdõgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz.
(2) A támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegérõl az MgSzH Központ javaslata alapján a minisztérium 2007. április 30-áig döntést hoz, errõl az MgSzH Központ további 30 napon belül támogatási okiratot állít ki.
(3) A támogatási összeg kiutalásáról az MgSzH Központ intézkedik. A támogatási okirat alapján az MgSzH Központ ötven százalék elõleg kiutalása iránt intézkedhet.
(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást - a támogatási okiratban foglaltak szerint - a gazdálkodó legkésõbb a tárgyév december 1-jéig köteles beterjeszteni az erdõterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz. Az elszámolásokat a felülvizsgálatot követõen legkésõbb december 10-éig kell megküldeni az MgSzH Központ részére."
10. § Az R. 31. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A pályázatot 2007. április 16-áig kell az MgSzH Központhoz benyújtani. A támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegérõl az MgSzH Központ javaslata alapján a minisztérium 2007. április 30-áig hoz döntést.
(3) A támogatás részletes feltételeirõl az erdei vasutat üzemeltetõ és az MgSzH Központ megállapodást köt és intézkedik a támogatás összegének a támogatási okiratban meghatározott idõpontokban történõ kiutalásáról.
(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást a gazdálkodó legkésõbb a tárgyév december 1-jéig köteles az MgSzH Központ részére megküldeni."
11. § Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) Az erdészeti feladatok támogatása jogcímek alapján folyósított támogatások felhasználását a minisztérium, az MgSzH Központ, illetve az erdõgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság ellenõrzi."
12. § Az R. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"54. § A támogatási forma célja a természetes vizek halállományának védelme és fejlesztése, valamint élõhelyének javítása. A támogatás kizárólagosan nemzeti forrásokból, pályázat útján igénybe vehetõ támogatás."
13. § Az R. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"55. § Támogatás vehetõ igénybe a természetes vizek halállományának védelme, élõhelyének javítása, valamint a halgazdálkodási terven felüli pótlása érdekében. A támogatás legfeljebb a teljes megvalósítási költség ötven százaléka lehet."
14. § Az R. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"56. § A támogatást a halászatra jogosult természetes és jogi személyek, valamint a halgazdálkodást folytató szervezetek vehetik igénybe. A támogatás igénybevételére vonatkozó részletes feltételeket, a benyújtási határidõt a pályázati felhívás tartalmazza."
15. § Az R. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"58. § A pályázatokat a pályázattal érintett halászati vízterület szerint illetékes Hivatal megyei részlegének Vadászati és Halászati Osztályához (a továbbiakban: halászati hatóság) lehet benyújtani."
16. § Az R. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"59. § A támogatási igényt a halászati hatóság szakmailag minõsíti, és a minisztériumi döntést követõen támogatási szerzõdést köt a kedvezményezettel. A nyertes pályázatok esetében a támogatás összegét és mértékét a pályázatban megjelöltektõl eltérõen, a rendelkezésre álló keret függvényében, attól alacsonyabb mértékben és összegben is megállapíthatja. A nyertes pályázók elszámolásaikat a halászati hatósághoz nyújtják be. A halászati hatóság az elszámolás elfogadását követõen a támogatási szerzõdést lezárja és errõl értesíti a minisztériumot. A támogatás folyósításáról a minisztérium gondoskodik."
17. § Az R. 60. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"60. § A támogatás felhasználását a halászati hatóság, esetenként a minisztérium ellenõrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetését a minisztérium rendeli el, és azt az 57. §-ban megadott számlára kell visszafizetni."
18. § Az R. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"73. § A támogatás mértéke tudományos kutatás támogatása esetében az igazolt költségek legfeljebb hetvenöt százaléka, a vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása esetében az igazolt költségek legfeljebb ötven százaléka. Vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása esetében pályázónként csak egy pályázat nyújtható be, és a támogatás pályázónként az ötmillió forintot nem haladhatja meg."
19. § Az R. 79. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"79. § Nem központi költségvetésbõl gazdálkodó pályázók esetében a támogatást a kedvezményezett elszámolásának beérkezését követõen a Magyar Államkincstár engedélyétõl számított 60 napon belül a 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenységek elõirányzat felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani."
20. § Az R. 82. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"82. § A támogatás évenként, pályázónként - azonos vadászatra jogosult esetében vadászterületenként - és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. A támogatás feltétele ötven százalék saját forrás biztosítása."
21. § Az R. 113. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A minisztérium a 2007. évi közösségi agrármarketing program megvalósítására egymilliárd-egyszázkilencvenmillió forint keretösszegben meghatározott támogatást biztosít."
22. § Az R. 113. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(3) A minisztérium az AMC Kht. 2007. évi mûködésének biztosítására az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül háromszáztízmillió forint keretösszegû fedezetet biztosít."
23. § Az R. 115. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"115. § Az AMC Kht. 2007. évi közösségi marketing programjának megvalósítása érdekében felmerülõ, általános forgalmi adóval növelt mûködési költségek fedezetét a minisztérium biztosítja. Az AMC Kht. a támogatást negyedévente arányos részletekben, legkorábban a tárgynegyedévet megelõzõ hónap elsõ napjától igényelheti."
24. § Az R. 121. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"121. § (1) Az MgSzH Központja és területi szervei, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által végzett állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségekhez támogatás vehetõ igénybe:
a) vágósertés után a 122. § (1) bekezdésében,
b) vágóbaromfi után a 122. § (3) bekezdésében megállapított mértékben és a 122. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 124. §-ban meghatározott egyéb feltételek szerint.
(2) E rendelet alapján a 2007. január 1.-április 30. közötti idõszakban elvégzett, az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatokra igényelhetõ támogatás."
25. § Az R. 124. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(3) Az e rendelet 15. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti idõszakra vonatkozóan 2007. május 31-ig kell az MVH részére személyesen eljuttatni vagy postai úton megküldeni, az alábbi nyilatkozatok és igazolások csatolásával:
a) az ÉEF elõírásainak megfelelõ létesítmény meglétérõl szóló igazolás vagy nyilatkozat annak meglétérõl,
b) a hatósági vizsgálati díj(ak)ról szóló számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolata,
c) a minõségirányításra és a minõségbiztosításra vonatkozó ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/93. számú elõírásában foglaltaknak megfelelõ HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer elõírásainak való megfelelõség dokumentálását szolgáló tanúsítvány, igazolás vagy a felkészítõ-tanácsadó céggel kötött szerzõdés másolata, illetve nyilatkozat ezek meglétérõl."
26. § Az R. 127. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A támogatást az veheti igénybe, aki a 126. § a)-c) pontjaiban, illetve a 128-134. §-okban elõírt részletes feltételeknek megfelel."
27. § Az R. 130. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(5) Az e rendelet 129. §-ában meghatározott támogatások igénylésekor a 16. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti idõszakban értékesített vágóbaromfira, míg a 130. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások igénylésekor a 44. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti idõszakban továbbtartásra (tömésre) kihelyezett baromfira vonatkozóan 2007. május 31-ig lehet az MVH részére személyesen vagy postai úton benyújtani, amelyhez csatolni kell:
a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról, illetve a gyógyszerköltségekrõl kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
b) a kezelõ állatorvos nyilatkozatát az elõnevelt baromfi továbbtartási (tömés) célú kihelyezésérõl és a kihelyezés idõpontjáról,
c) a BTT igazolását a fennálló tagságról és arról, hogy az adott hízott liba és hízott kacsa állomány után a támogatást az elõnevelési fázisban vette igénybe, és a baromfit BTT-tag, érvényes májüzemi engedéllyel rendelkezõ vágóhídnak adta le,
d) a 129. §-ban meghatározott támogatás esetén a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a vágóbaromfit vágásra értékesítette, valamint az erre vonatkozó bizonylatok összesítõjét."
28. § Az R. 131. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) Az e rendelet 17. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti idõszakra (az állomány átminõsítésének idõpontja) vonatkozóan 2007. május 31-ig lehet az MVH részére személyesen eljuttatni vagy postai úton megküldeni, amelyhez csatolni kell:
a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
b) a kezelõ állatorvos nyilatkozatát,
c) a BTT igazolását a terméktanácsi tagságról,
d) a BTT javaslatát az igénybe vehetõ támogatás összegérõl,
e) vásárolt állomány esetében a felvásárlásról szóló számlák másolatát,
f) a kezelõ állatorvos által kiállított jércérõl tyúkká történõ átminõsítés igazolását."
29. § Az R. 132. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(4) Az e rendelet 18. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti idõszakra vonatkozóan 2007. május 31-ig lehet az MVH részére személyesen eljuttatni vagy postai úton megküldeni, amelyhez csatolni kell:
a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról, illetve a gyógyszerköltségekrõl kiállított számla másolatát, és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
b) a termelõ nyilatkozatát arról, hogy a vágósertést ÉEF elõírásainak megfelelõ létesítménynek vagy export céljára értékesítette, valamint az erre vonatkozó bizonylatok összesítõjét."
30. § Az R. 134. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
"(2) Az MVH a támogatási kérelmet a beérkezéstõl számított harminc munkanapon belül bírálja el és állítja ki az igazolást, amennyiben a kérelem megfelel az e rendeletben, valamint egyéb jogszabályban elõírt feltételeknek. Az MVH a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot."
"(4) A 133. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás a 2007. január 1.-április 30. közötti idõszakban felmerült, a 133. § (2) bekezdésében meghatározott állat-egészségügyi költségekre vonatkozóan vehetõ igénybe. A támogatási kérelmet 2007. május 31-éig kell az MVH részére benyújtani."
31. § Az R. 136. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"136. § Az e fejezetben meghatározott támogatásokat a 10032000-01905520 APEH piacfejlesztési támogatások lebonyolítási számláról kell folyósítani."
32. § Az R. 137. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"137. § (1) Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe a baromfi-, juh- és kecskeállományok egyes betegségektõl való mentesítési programjának felgyorsításához, a mentesség igazolásához a 2007. január 1.-április 30. között elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan.
(2) A támogatásra jogosultak:
a) a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésrõl és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet alapján szalmonellamentesnek minõsülõ
aa) hús- és tojó típusú nagyszülõ- és szülõállományok tulajdonosai,
ab) étkezési tojástermelõ tyúkállományok tulajdonosai;
b) a Hivatal a juh- és kecskeállományok tulajdonosai számára végzett Brucella melitensisre irányuló felmérõ vizsgálatainak térítésmentes elvégzése esetén."
33. § Az R. 138. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"138. § A támogatások összege és mértéke:
a) a 137. § (2) bekezdésének aa) pontja szerint támogatás mértéke a beólazáskori létszám szerinti darabonként 120 Ft;
b) a 137. § (2) bekezdésének ab) pontja szerint támogatás mértéke a beólazáskori létszám szerinti darabonként 60 Ft;
c) a 137. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás vizsgált egyedenként legfeljebb 750 Ft."
34. § Az R. 139. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"139. § A támogatás igénybevételének feltételei:
a) a 137. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetekben a hatósági fõállatorvos által kiállított igazolás a vizsgálatok elvégzésérõl és az állományok beólazáskori létszámáról, valamint a BTT tagság igazolása;
b) a 137. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a hatósági fõállatorvos által kiállított igazolás a vizsgálatok elvégzésérõl, valamint az akkreditált laboratóriumban elvégzett vizsgálatokról készített elszámolás."
35. § Az R. 140. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"140. § A támogatás igénylése:
(1) A 137. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti jogosultak a támogatást az illetékes adóhatóságtól igényelhetik a 139. § a) pontjában elõírt igazolások csatolása mellett 2007. június 15-ig.
(2) A mentesítési programban részt vevõ Hivatalok a 137. § (2) bekezdés b) pontja szerint elvégzett vizsgálatokról a 139. § b) pontjában meghatározott elszámolásokat és igazolásokat megküldik az MgSzH Központja részére. Az MgSzH Központ összesíti a támogatási igényt, és a rendelkezésre álló keret mértékéig engedélyezi a támogatásokat. A támogatásnak az adóhatóságtól történõ felvételéhez az MgSzH központ az FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a Hivatalok részére. A támogatást a Hivatalok 2007. június 30-ig igényelhetik az adóhatóságtól."
36. § Az R. 141. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A 137. §-ban foglaltak teljesítésének ellenõrzésérõl az MgSzH Központ, valamint a minisztérium gondoskodik."
37. § Az R. 149. § (1) bekezdésének fc) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[f) rendelkezik a megtermelt vágóbaromfi származásának igazolásához szükséges következõ adatokkal:]
"fc) importból származó naposbaromfi esetén - beleértve a más tagországból származó behozatalt is - a származási ország hatósági állatorvosa által kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány másolatával."
38. § Az R. 152. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) Az MVH a támogatási kérelmeket folyamatosan fogadja a 148. § (1), illetve (2) bekezdésben foglalt mennyiségi keret kimerüléséig, de legkésõbb 2007. június 15-éig. E keretek kimerülése, illetve a határidõ letelte után benyújtott támogatási kérelmeket az MVH elutasítja. A támogatás kimerülésének napján benyújtott kérelmek alapján jóváhagyható támogatás a fennmaradt támogatási keret arányában visszaosztásra kerül. A keret kilencvenszázalékos, majd teljes kimerülését követõen az MVH tájékoztatja a minisztériumot."
39. § Az R. 153. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"153. § (1) A támogatás a feltételeknek megfelelõen elõállított vágóbaromfi és vágósertés után az illetékes adóhatóságtól 2008. január 1-jét követõen igényelhetõ a 152. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás csatolásával. Az igénylésnél az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A támogatás folyósítását a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló törvény hatálybalépését követõen a 10032000-01850499 APEH állatjóléti és haszonállattartási támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni."
40. § Az R. 154. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"154. § A vágóbaromfi és a vágósertés termelési támogatása esetében e rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1. és április 30. közötti felvásárlásokra kell alkalmazni."
41. § Az R. 183. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A támogatás mértéke kihelyezett haltenyészanyag kilogrammonként legfeljebb nyolcvan forint. Amennyiben a jogszerû támogatási igény a rendelkezésre álló keretet meghaladja, úgy az egy kilogrammra esõ támogatást arányosan csökkenteni kell."
42. § Az R. 185. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
"(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet egy példányban az MgSzH Központhoz és három példányban összesítés céljából a HALTERMOSZ részére legkésõbb 2007. március 14-éig kell megküldeni.
(3) A HALTERMOSZ köteles az összesítésekét legkésõbb 2007. március 31-éig a minisztérium részére megküldeni."
43. § Az R. 187. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
"(2) A tógazdasági termelõ köteles legkésõbb a tárgyév szeptember 15-éig megküldeni az elszámolást a HALTERMOSZ-nak, melyhez csatolni kell a telepített tenyészanyag mennyiségérõl szóló nyilatkozatot, amit a HALTERMOSZ igazol.
(3) A HALTERMOSZ az összesített, ellenõrzött elszámolásokat legkésõbb 2007. október 3-áig a minisztérium részére megküldi."
44. § Az R. 195. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"195. § A 155-193. §-okban meghirdetett támogatások az illetékes adóhatóságtól igényelhetõk, és a 10032000-01850482 számú APEH állattenyésztés és biológiai alapok támogatása lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni."
45. § Az R. 220. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"220. § A pályázat benyújtásának határideje 2007. március 23. A határidõ után érkezett, illetve a hiányos pályázatokat a Hivatal elutasítja."
46. § Az R. 221. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"221. § A pályázatokat a Hivatal véleményének figyelembevételével, a pályázat benyújtási határidõtõl számított hatvan napon belül, az MgSzH Központjának elõterjesztése alapján a minisztérium bírálja el. A minisztérium döntésérõl a Hivatal öt munkanapon belül tájékoztatja a pályázót."
47. § Az R. 225. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A támogatást a minisztérium a 10032000-01850516 számú APEH vízgazdálkodás támogatása lebonyolítási számláról teljesíti. A jogosulatlan igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni."
48. § Az R. 250. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A támogatási forma célja az agrártermelés biológiai alapjainak fejlesztése, különös tekintettel a mezõgazdasági célú genetikai erõforrások összegyûjtésére, megõrzésére, dokumentálására, és K+F célra történõ hasznosítására."
49. § Az R. 250. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(4) A támogatási forma igénybevételére azok az agrárkutatóhelyek és intézmények jogosultak, amelyek génmegõrzési tevékenységgel foglalkoznak."
50. § Az R. 268. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
"(3) A támogatás a 2007. április 30-áig megkötött hitelszerzõdések esetében vehetõ igénybe."
51. § Az R. 284. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végzõ a 2007. évi jégesõ-elhárítási tevékenység támogatására a minisztériumhoz legkésõbb 2007. március 30-áig támogatási kérelmet nyújthat be, mely kérelem tartalmazza a jégesõ-elhárítási tevékenység részletes leírását, a tevékenység területi kiterjedését, a rendszer hatókörében lévõ mezõgazdasági vállalkozások számát, területét és egyéb adatait, a jégesõ-elhárítási tevékenység hatékonyságának elõzõ évi adatait, valamint az éves költségvetést."
52. § Az R. 289. §-ának (2)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
"(2) A külön jogszabályok szerint fizetendõ
a) földvédelmi járulékot,
b) földvédelmi bírságot,
c) talajvédelmi bírságot,
d) növényvédelmi bírságot
a megyei földhivatalok, az MgSzH Központ, illetve a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.
(3) A külön jogszabályok szerint fizetendõ
a) tenyésztési hozzájárulást,
b) állattenyésztési bírságot,
c) lóverseny-totalizatõr forgalom jogszabályban meghatározott részét az FVM 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztés-szervezési elõirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni.
(4) A tenyésztési hozzájárulást a kötelezettnek havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig kell a (3) bekezdés szerinti számlára teljesítenie jogcímenként külön-külön összesítve.
(5) A lóverseny-totalizatõri forgalom utáni tenyésztési hozzájárulást a totalizatõri fogadások szervezõje a külön jogszabályban meghatározott módon, havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig köteles a (3) bekezdés szerinti számlára befizetni."
53. § Az R. 290. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, tárgyhónap 27-éig címrend szerint utalja a Magyar Államkincstár Halgazdálkodási bevételek 10032000-01031647-00000000 számú nemzetgazdasági számlára."
54. § Az R. 291. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, tárgyhónap 27-ig, címrend szerint utalja a Magyar Államkincstár Vadgazdálkodási bevételek 10032000-01031654-00000000 számú nemzetgazdasági számlára."
55. § (1) Az R. 19. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 25. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) Az R. 26. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) Az R. 30. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) Az R. 44. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
56. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejûleg a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról szóló 13/2006. (II. 7.) FVM rendelet 78. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.
(2) Nem nyújtható be támogatási kérelem vagy pályázat az R.-re vonatkozóan az alábbi §-okban foglalt támogatási jogcímek kivételével:
a) 18-32. §;
b) 54-92. §;
c) 113-120. §;
d) 121. §;
e) 122. § (1) és (3) bekezdés;
f) 124-134. §;
g) 136-141. §;
h) 147-154. §;
i) 182-188. §;
j) 195. §;
k) 209-210. §;
l) 214-226. §;
m) 227. § (2) bekezdés b) pontja;
n) 250-254. §;
o) 267-269. §;
p) 284-285. §.
(3) Azok a termelõk, akiknek az MVH 2006. évre az állatjóléti és haszonállat-tartási szabályok okozta többletköltségek támogatására vonatkozó támogatási kérelmét a keret kimerülése miatt elutasította vagy a támogatás összegét arányosan csökkentette, támogatási kérelmüket - az R. 148. §-ának (2) bekezdése szerinti keret terhére - 2007. június 15-ig ismételten benyújthatják az eredeti kérelmek benyújtásakor hatályos jogszabályok szerint. Az igénylõnek az ismételten benyújtott kérelemhez mellékelni kell az elutasításról vagy arányos csökkentésrõl szóló határozatot. Azok az igénylõk, akiknek a támogatását arányosan csökkentették, csak a támogatási összeg különbözetére jogosultak.
(4) Az MVH által a (3) bekezdés szerint kiadott igazolások alapján a támogatás 2008. január 1-jét követõen igényelhetõ az illetékes adóhatóságtól.
(5) E rendelet a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím Fejezeti kezelésû elõirányzatok, 5. alcím Nemzeti támogatások, 1. jogcímcsoport Központosított bevételébõl mûködõ támogatások, 2. jogcímcsoport Költségvetésbõl mûködõ támogatások, 1. jogcím Fejlesztési típusú támogatások, 2. jogcím Folyó kiadások és jövedelem-támogatások, valamint az Agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény eszközrendszerének mûködtetésébõl származó bevételébõl képzõdött forrás felhasználására terjed ki.


címkék:
Kapcsolódó cikkek
Gyeptermesztés májusban

Füvesítés májusban: 5 tipp, hogy sikeres legyen

Májusra érve sokan úgy gondolják, hogy már lekéstek a füvesítés optimális időszakáról, ami a tavaszi hónapok elejére esik. Azonban a jó hír az, hogy májusban sem késő új...

Kerti tó dézsából

Így alakítottam ki kerti tavat egy dézsából egyszerűen

A vadon élő tavak, bár kicsik, hatalmas hatással lehetnek kertünk biológiai sokféleségére. Nem kell hatalmas tónak lennie ahhoz, hogy a veteményeskert ökoszisztémáját...

paradicsom ültetés

Paradicsomültetés: nagyapám fegyvere a bőséges terméshez

Magyarországon a koktélparadicsom palánták kiültetésének legmegfelelőbb ideje az utolsó fagyok elmúltát követő 2-3 hét, ami általában május közepére esik. Ez a hivatalos...

esővízgyűjtés

Egy kertész tanácsa: így hasznosítsd az esővizet és tedd virágzóvá a kerted!

Az esővíz kihasználása a kertészkedés során nem csak környezetbarát megoldás, de növényeink számára is kedvező. Az esővíz természetes módon öntözi kertünket, és segít...

Virágok nyárra

Virágok, amelyek különösen jól bírják a nyári hőséget

A nyár mindjárt beköszönt, és a kertek, valamint balkonok tulajdonosai izgalommal várják, hogy virágaik kivirágozzanak, színt és életet hozva a forró hónapokba. Azonban a...

színes kert megtöltése

Töltsd meg színekkel a kerted- kiváló növények júniusra!

Ahogy a nyár beköszönt, a kertészek izgatottan készülnek az élénk  kertre, ami ideális háttérként szolgál az otthoni grillezésekhez és a szabadtéri kikapcsolódáshoz a...

júniusi kertészkedés

Júniusi kertészkedés: Tippek mit érdemes ültetni nyáron!

Június közeledtével kertészként izgatottan várjuk, milyen zöldségeket és növényeket termeszthetünk a kertünkben, azoknak a helyére, amiket már a nyár elején...

Nyári virágok az erkélyen

5+1 legszebb növény az erkélyedre, ami egész nyáron virágozni fog

Az erkély egy különleges hely a lakásban, ahol a természet közelségét élvezhetjük anélkül, hogy elhagynánk otthonunkat. Az erkély növényei nemcsak szépségükkel és...

kötözd le a szőlőt

Itt az idő: kötözd le a szőlőt, hogy bőséges termésed legyen az idén!

Közeledik a nyár, a szőlőtőkék hamarosan virágokat bontanak, majd pedig ízletes, édes szőlőfürtöket hoznak létre. Azonban a bőséges termés elérése érdekében fontos...

Legjobb illatú májusi virágok

5 különleges májusi virág, aminek illatától még a szomszéd is megrészegül

A tavasz lassan átadja helyét a nyárnak, kertünk pedig életre kel. A május csodálatos illatokkal tölti meg a levegőt, és igazi paradicsommá varázsolja a kerteket. Ez a hónap a...

Spárgás receptek

Itt a spárgaszezon: Ezek a LEGFINOMABB spárgás ételek

A tavasz beköszöntével végre megérkezik a spárgaszezon is, amely újra és újra megörvendeztet minket ezzel az ízletes és sokoldalú zöldséggel. Mostani cikkünkben azokat a...

kerti büdöske ültetése veteményesbe

Amiért az egész veteményes kert hálás lesz: Így ültess kerti büdöskét

A kerti büdöske (Tagetes) ültetése egyszerű és kiváló választás mind a díszkertek, mind a veteményesek számára. Ezért az alábbi cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy...