A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet, a kormá

Pályázati felhívás Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) cím elnyerésére

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Benyújtási határidő: 2007. március 10. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet, a kormányzati fejlesztéspolitika kistérségi szintű képviselőiről szóló 1122/2006. (XII.13.) Korm. határozat, valamint a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm. rendelet végrehajtásának előkészítése érdekében - pályázatot ír ki Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) cím elnyerésére.
Pályázati felhívás Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) cím elnyerésére, FVM, EMVA, HVI
 I. A pályázat célja
 
A pályázati felhívás célja a vidékfejlesztési feladatok ellátásának elősegítése érdekében a "Helyi Vidékfejlesztési Iroda" címnek elismerő oklevélben történő adományozása az FVM-mel kötött együttműködési megállapodás aláírásától 2008. június 30-ig, amely határidő meghosszabbítható. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda címmel rendelkező szervezet (Budapest kivételével) az adott területfejlesztési-statisztikai kistérség területén látja el feladatait.
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda címmel rendelkező szervezetek a 2007-2013-as fejlesztési időszakban a vidékfejlesztés területén meghatározó szerepet fognak betölteni. Ennek során segítik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) helyi megvalósítását, a Helyi Vidékfejlesztési Tervek programozásán és társadalmasításán keresztül katalizátorként vesznek részt a helyi közösség vidékfejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósításában. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetése a HVI cím birtokos szervezet feladata, amelyet a HVI alkalmazásában álló személy, az irodavezető lát el. A HVI külön jogszabályban meghatározott módon részt vehet az ÚMVP lebonyolításában, valamint külön jogszabály feladatokat és ahhoz rendelt finanszírozást állapíthat meg számára. A HVI külön jogszabály alapján támogatásban részesülhet.
 
II. Pályázók köre
 
Pályázhatnak az adott kistérségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező alábbi szervezetek:
alapítvány, egyesület,
közhasznú társaság,
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás (beleértve az egyéni vállalkozót), kisvállalkozás,
termelői csoport, TÉSZ,
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás.
Egy jelentkező kistérségenként egy pályázatot nyújthat be.
 
III. Pályázati feltételek
 
A pályázó szervezeteknek mind a szervezetre vonatkozó, mind a szervezet által a HVI irodavezetőjévé kijelölt tagjára vonatkozó feltételeket teljesíteniük kell az alábbiak szerint:
 
A Helyi Vidékfejlesztési Irodák működtetésére vonatkozó szervezeti feltételek
 
a HVI-vel kapcsolatos tevékenységek ellátásához szükséges erőforrásokat egyértelműen el kell különíteni a szervezet egyéb tevékenységeitől, és arról kimutatást kell készíteni;
a HVI vezetője és munkatársai alkalmazásához és a HVI működéséhez rendelt forrásokat (támogatás, egyéb bevétel) köteles elkülönítetten kezelni és teljes egészében kizárólag az adott célra felhasználni;
a Pályázónak vállalnia kell, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Iroda cím elnyerését és a finanszírozási források megnyílását követően legalább egy éves időszakra, heti 36 órát meghaladó munkaviszony vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony (megbízás, vállalkozás stb.) keretében külön jogszabályban meghatározott vidékfejlesztési feladatok ellátására - az ahhoz rendelt finanszírozási feltételekkel - legalább az irodavezető személlyel szerződést köt. A pályázatban meg kell nevezni az alkalmazni kívánt személyt, valamint alkalmazásának módját;
a szerződés időtartama alatt a Pályázó szervezetben, a feladatot ellátó személyben, a szervezet létesítményeiben és infrastruktúrájában bekövetkező változásokat - a változás bekövetkezését követő 15 napon belül - jóváhagyás céljából írásban be kell jelenteni a Közösségi ügyekért felelős szakállamtitkárnak.
Infrastruktúrára vonatkozó feltételek
 
Helyi Vidékfejlesztési Irodánként munkanapokon, meghatározott időközökben legalább egy 100%-ban rendelkezésre álló, minimum 20m2-es, berendezett nem lakás céljára használt irodahelyiség, amely legalább 5 személy egyidejű megbeszélését biztosító tárgyalóként is funkcionál,
Telefon-elérhetőség,
Számítógép,
Internet-hozzáférés,
Legalább egy, nyomtatásra, sokszorosításra, fax küldésére és fogadására alkalmas műszaki eszköz, berendezés.
Abban az esetben, ha Pályázó a pályázat beadásakor nem rendelkezik a fenti infrastruktúrára vonatkozó feltételek mindegyikével, nyilatkozatban vállalja (6. sz. melléklet), hogy a HVI cím elnyerését követően 30 napon belül teljesíti a hiányzó infrastrukturális feltételeket.
 
Az irodavezetőre vonatkozó feltételek
 
Az alábbi feltételeket egy személyben kell teljesíteni.
Általános elvárások
Európai Unió valamely tagországának állampolgársága,
büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi szintű) végzettség,
a magyar nyelv tárgyalási szintű ismerete és használata,
HVI-vel munkaviszony vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony (megbízási, vállalkozási szerződés stb.) létesítéséről szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet).
Szakmai elvárások:
európai uniós projekt megvalósításában szerzett tapasztalat, különös tekintettel a vidékfejlesztési típusú pályázatokra,
felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.
Előnyt jelent:
közgazdasági-, jogi-, államigazgatási-, agrár-, geográfus- vagy egyéb, a vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
terület- és vidékfejlesztési, közgazdasági, gazdaságfejlesztési, illetve államigazgatási szakirányú tapasztalat,
vidékfejlesztési menedzseri vagy kistérségi megbízotti tapasztalat,
államilag elismert nyelvvizsga az Európai Unió valamely hivatalos nyelvéből,
LEADER Programban szerzett tapasztalat,
jó kommunikációs és szervezőképesség,
rendszerszerű gondolkodás,
problémamegoldó, vállalkozói mentalitás.
IV. A Pályázó jogai és kötelezettségei
 
Jogok
 
Elismerés esetén a nyertes szervezet jogosult:
1.   a Helyi Vidékfejlesztési Iroda címet viselni,
2.   a HVI irodavezetőjének az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) által szervezett továbbképzési programokon való részvételre,
3.   a kialakítandó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tagjaként a Hálózat információs rendszereit használni,
4.   külön jogszabály alapján az ÚMVP keretében a címmel járó feladatok teljesítésére támogatási kérelmet benyújtani.
 
Kötelezettségek
 
Elismerés esetén a nyertes szervezet köteles:
1.   a HVI irodavezetőjének az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) által meghatározott képzéseken való részvételét biztosítani,
2.   a HVI - az FVM VKSZI iránymutatásai alapján - köteles ellátni a külön jogszabályban meghatározott feladatokat. A vállalt feladatok nem teljesítése esetén az FVM a HVI címet azonnali hatállyal visszavonhatja. A HVI az előírt feladatok ismeretében a támogatási szerződés megkötése előtt jogi következmények nélkül írásbeli nyilatkozattal 60 napos - új feladatok jogszabályban való megjelenése esetén a kihirdetéstől számított 15 napos - lemondási határidővel lemondhat. 
 
V. A pályázat tartalmi és formai követelményei
 
Pályázati formanyomtatvány (adatlap), amely tartalmazza a pályázó szervezet adatait, a pályázó szervezet szakmai tevékenysége bemutatását, Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetésére vonatkozó elképzeléseit;
1. sz. melléklet tartalomjegyzék;
2. sz. melléklet a HVI irodavezető jelöltjének szakmai önéletrajza, végzettségét igazoló dokumentumok másolata;
3. sz. melléklet a HVI irodavezető jelöltjének nyilatkozata HVI-vel való munkaviszonyra;
4. sz. melléklet a HVI infrastrukturális feltételei;
5. sz. melléklet nyilatkozat a dokumentumok hitelességéről;
6. sz. melléklet nyilatkozat hiányzó infrastrukturális feltételek teljesítéséről;
7. sz. melléklet igazolások csatolása (az állami nyilvántartásba vételt igazoló elismerő okirat másolati példánya, jogi személyként történő nyilvántartásba vételének helye, ideje, nyilvántartásba vételi száma).
VI. Benyújtási határidő
 
A pályázat benyújtásának határideje (postai keletbélyegző dátuma): 2007. március 10.
 
VII. A pályázat benyújtásának módja
 
A pályázatot (a kitöltött formanyomtatványokat) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési Főosztályának címezve, kizárólag postai úton - ajánlott, elsőbbségi küldeményként - két (egy eredeti és egy másolati) példányban, valamint elektronikus adathordozón (CD-R lemez) rögzítve - a borítékon "6315/2007" jelzés feltüntetésével - kell eljuttatni a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium postacímére: 1860 Budapest, 55. Pf.1.
A pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül ajánlott, elsőbbségi küldeményként adták postára.
Az eredeti pályázati formanyomtatvány hiteléül annak minden oldalát kék színű toll használatával lássa el kézjegyével a Pályázó képviselője.
 
VIII. Döntés
 
A pályázatról a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Közösségi Ügyekért Felelős Szakállamtitkára dönt.
 
IX. Elbírálási határidő
 
A pályázatok elbírálásának határideje 2007. április 6.[1]
A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázat kiírója minden pályázót írásban értesít.
 
X. Jogfenntartás
 
A Pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot egyes területfejlesztési-statisztikai kistérségekre vonatkozóan eredménytelennek nyilvánítsa.
 
XI. Bírálati szempontok
 
A pályázatok elbírálásánál a pályázó szervezet és a HVI irodavezetőnek jelölt személy értékelése együttesen történik, a Pályázónak mind a szervezeti, mind a személyi feltételeket együttesen kell teljesítenie.
Értékelési szempontok és súlyok:
infrastrukturális szempontok (10%)
Pályázó szervezet eddigi tevékenysége, szakmai tapasztalata (20%)
Pályázó szervezet HVI-re vonatkozó koncepciója (20%)
Pályázó munkatárs szakmai, üzleti és vidékfejlesztési tapasztalata (50%)
Az értékelés része lehet a HVI irodavezetőnek javasolt személy interjún keresztül történő értékelése, ezért biztosítani kell, hogy 2007. március 26. és április 6. között a kiíró által meghatározott időpontban rendelkezésre áll.
 
 
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi e-mail címen tehetnek fel:
infohvi@fvm.hu

Forrás: FVM

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

fauna

egy adott területen élő állatok v. egy nagyobb állatrendszertani csoport fajainak az... Tovább

vérlrmezkék

a vér alakos elemeinek egyik csoportja. 2-5mm átmérőjűek, a vöröscsontvelőben képződnek;... Tovább

Tovább a lexikonra