8/2006. (X. 20.) MeHVM-PM-FVM együttes rendelet

8/2006. (X. 20.) MeHVM-PM-FVM együttes rendelet

hirdetes

a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet módosításáról


Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel, a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a következõket rendeljük el:
1. § A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) Az irányító hatóság és a közremûködõ szervezet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programja és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: lebonyolítási rendelet) 7. § (1) bekezdésében, 41. § c) pontjában, illetve 52. § (1) bekezdésében elõírt eljárásrendeket e rendeletben foglaltak figyelembevételével alakítja ki."
2. § Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(3) Amennyiben a döntés elõkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján valamely pályázati kiírásra benyújtott dokumentum, illetõleg a Kohéziós Alaphoz benyújtott támogatási kérelem tervezet vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentum vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt köteles a bíráló bizottság elnökének, illetve - bíráló bizottság hiányában - az irányító hatóság vezetõjének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni."
3. § (1) Az R. 6. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A vonatkozó jogszabályok szerinti tájékoztatási és nyilvánossági követelmények betartása során biztosítani kell, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervvel, illetve Kohéziós Alap Keretstratégiával kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) által meghatározott embléma, illetõleg szöveg nyilvánosságot kapjon.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az irányító hatóságok és közremûködõ szervezetek, a lebonyolító testületek és kedvezményezettek az NFÜ által készített és rendelkezésre bocsátott arculati kézikönyvben meghatározott arculati elemeket használnak."
(2) Az R. 6. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
"(11) A lebonyolító testület és a kedvezményezett a Kohéziós Alap tekintetében a projekt honlapon köteles közzétenni a projekt leírását, költségvetését, továbbá köteles legalább havonta frissíteni a rendezvények és a médiamegjelenések listáját, valamint a pénzügyi és mûszaki elõrehaladásról szóló beszámolókat."
4. § Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A strukturális alapokkal kapcsolatos pályázati felhívást (a továbbiakban: pályázati felhívás) az operatív program irányító hatóság hagyja jóvá, és az operatív program irányító hatóság, vagy - ha erre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik - a közremûködõ szervezet teszi közzé. Az új pályázati felhívások kiírását megelõzõen a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos a pályázati kiírások tartalmának megállapítása érdekében a szakmailag felelõs miniszterekkel egyeztetést folytat."
5. § Az R. 10. §-ának (1) bekezdésében a bevezetõ szöveg elsõ mondata, illetve a g) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
"A támogatást igénylõ a pályázat benyújtásakor mellékelni köteles a projekt megvalósításához - a pályázat tartalmától függõen - szükséges jogerõs hatósági engedélyeket, illetve a rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulást.
"g) amennyiben a támogatást igénylõ lefolytatott közbeszerzési eljárást, a 29. § (5) bekezdésében meghatározott dokumentumok;"
6. § Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A lebonyolító szervezet köteles megvizsgálni, hogy a beérkezõ pályázatok a pályázati kiírásban szereplõ benyújtási feltételeknek (így különösen, hogy a benyújtási határidõ lejárta elõtt, a szükséges példányszámban, az elõírt projekt adatlapon, zárt csomagolásban nyújtották-e be) megfelelnek-e."
7. § Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A lebonyolító szervezet biztosítja, hogy az értékelést az intézkedés tárgyának megfelelõ szakértelemmel és pénzügyi ismerettel rendelkezõ személyek végezzék. A lebonyolító szervezet köteles gondoskodni az értékelést végzõknek a program ismeretére történõ felkészítésérõl. Az értékelésben nem vehet részt az a személy, aki a felkészítésen nem vett részt."
8. § (1) Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) Az egyes pályázatok támogatására vonatkozó döntési javaslat meghatározása érdekében az irányító hatóság vezetõje, vagy az általa írásban kijelölt személy - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - bíráló bizottságot állít fel."
(2) Az R. 19. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(5) A bíráló bizottság elnökét és tagjait az (1) bekezdés szerinti személy jelöli ki."
(3) Az R. 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(6) A bíráló bizottságban az elnök mellett szavazati joggal vesz részt az (1) bekezdés szerinti személy által felkért legfeljebb kilenc személy. A bíráló bizottság elnökének szavazati jogáról az irányító hatóság vezetõje dönt, a szabályozást az irányító hatóság mûködési kézikönyve alapján az ügyrend rögzíti."
9. § Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) Folyamatos elbírálás esetén az elõre meghatározott - a pályázati útmutatóban közzétett, vagy ezt követõen az összes pályázat, illetve az adott régió vonatkozásában magasabban megállapított - minimális pontszámot elérõ pályázatokat kell támogatni. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás már nem elég minden beérkezett, és a minimális pontszámot elérõ pályázat támogatására, a legmagasabb pontszámot kapott pályázatokat kell támogatni a 8. § (10) bekezdése szerinti felfüggesztésrõl szóló döntés hatálybalépésének idõpontjától. A döntés hatálybalépésének idõpontját a közleményben közzé kell tenni. Szakaszos elbírálás esetén a legmagasabb pontszámot kapott pályázatokat kell támogatni."
10. § (1) Az R. 28. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
"b) az összköltség költségkategóriák szerinti bontása, legalább a teljes támogatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben, a támogatási szerzõdésben szereplõ bontáshoz képest (az összköltség változása nélkül);"
(2) Az R. 28. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) Az irányító hatóság a szerzõdésmódosítást nem igénylõ eltérésnek az (1) bekezdés b) pontban meghatározott mértékénél intézkedésenként magasabb - legfeljebb 20%-os - eltérési lehetõséget is meghatározhat. Az eltérésrõl a kedvezményezettet tájékoztatni kell."
11. § Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"29. § (1) A lebonyolító szervezet a strukturális alapokból származó forrásból támogatott közösségi értékhatárokat elérõ vagy meghaladó közbeszerzési eljárásokról tájékoztatja az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban: EKKE). Az EKKE, az irányító hatóság és a közremûködõ szervezet értékhatártól függetlenül, bármely közbeszerzési eljárás során, az eljárás bármely szakaszában megfigyelõt delegálhat. Az EKKE megfigyelõje minden esetben írásos független közbeszerzési szakértõi jelentést készít a kedvezményezett részére, amelyet az irányító hatóság és a közremûködõ szervezet részére is megküld.
(2) Amennyiben az EKKE, az irányító hatóság vagy a közremûködõ szervezet megfigyelõje bármilyen eljárási rendhez kapcsolódó szabálytalanságot észlel, akkor ezt a jelentésében jelzi a lebonyolító szervezet vezetõjének és a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének.
(3) Az észrevételnek, illetve jelentésnek a közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs halasztó hatálya.
(4) A szakértõi jelentéssel kapcsolatban a kedvezményezett nyolc munkanapon belül köteles írásban kifejteni álláspontját az EKKE, az irányító hatóság vagy a közremûködõ szervezet részére.
(5) A kedvezményezettnek - értékhatártól függetlenül - a projekt-elõrehaladási jelentéshez csatolnia kell a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést. Ha a közbeszerzési eljárásban hirdetményt tettek közzé, a kedvezményezett a projekt elõrehaladási jelentésben tájékoztatja a lebonyolító szervezetet a hirdetmény megjelenésének helyérõl és idõpontjáról.
(6) Amennyiben a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását nem a támogatást nyújtó kezdeményezi, a kedvezményezett köteles a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárás megindításáról szóló értesítésének megküldésével az eljárásról a lebonyolító szervezetet értesíteni.
(7) A lebonyolító szervezet a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 327. § (1) bekezdés g) pontja alapján jogszabályba ütközõ magatartás vagy mulasztás észlelése esetén jogosult a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását kezdeményezni.
(8) Az 1 milliárd feletti támogatással megvalósuló projektek közösségi értékhatárt meghaladó értékû közbeszerzései esetén az irányító hatóság döntése alapján 38. § (2)-(15) bekezdése szerint is el lehet járni."
12. § (1) Az R. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A projekt-elõrehaladási jelentéseket a támogatási szerzõdés megkötésétõl számítva félévente kell benyújtani. Amennyiben a kedvezményezett ennél gyakrabban nyújt be kifizetési igénylést, egyszerûsített projekt-elõrehaladási jelentést kell benyújtani."
(2) Az R. 30. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(4) A strukturális alapokból és a hazai társfinanszírozásból együttesen 10 millió forintot nem meghaladó mértékben támogatott vagy a 6 hónapot meg nem haladó idõtartamú projektek esetében egyetlen projekt-elõrehaladási jelentést kell benyújtani, a projekt megvalósításának befejezését követõ 45 napon belül."
13. § Az R. 31. §-ának (2) bekezdést helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A jelentéshez csatolni kell az elõrehaladást, valamint a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat. A kedvezményezett a dokumentumok benyújtása helyett azok meglétérõl nyilatkozatot is tehet, amennyiben az irányító hatóság azt lehetõvé tette."
14. § Az R. 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A kedvezményezett a támogatásból beszerzett áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésérõl - a megfelelõ teljesítést követõen - teljesítési igazolást köteles kiállítani. Az eredeti számlán fel kell tüntetni a projekt regisztrációs számát, valamint azt, hogy a számla "támogatás elszámolására benyújtásra került".
(2) A támogatás kifizetésének igényléséhez az Ámr. 91. § (5) bekezdés b)-d) pontja szerint kell eljárni. Az irányító hatóság elõírhatja, hogy a támogatás kifizetésének igénylését mérlegképes könyvelõnek vagy könyvvizsgálónak kell ellenjegyeznie annak igazolására, hogy a felmerült költségekrõl kiállított számlák vagy más bizonylatok a számviteli jogszabályoknak megfelelnek."
15. § Az R. a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
"35/A. § Az új pályázati felhívások kiírását megelõzõen a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos a pályázati kiírások tartalmának megállapítása érdekében a szakmailag felelõs miniszterekkel egyeztetést folytat."
16. § (1) Az R. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A támogatási kérelem tervezetéhez csatolni kell mindazon dokumentumokat, melyekbõl megállapítható, hogy a projekt megvalósítható, így a szükséges források biztosításának módjára vonatkozó adatokat, illetve igazolásokat, hatástanulmányokat, terveket, továbbá
a) a helyi önkormányzatok támogatási igénye esetében
aa) testületi határozatot, vagy a képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát,
ab) a helyi önkormányzatok d) pont szerinti társulásai esetén a társulási tanács határozatát a saját forrás biztosításáról, valamint
ac) EU Önerõ Alap támogatás igénylése esetében, annak megjelölését;
b) a 35. § szerinti támogatási szerzõdést;
c) a lefolytatott lakossági konzultációk jegyzõkönyvét, illetve népszavazás eredményét;
d) amennyiben a projekt kedvezményezettje egynél több önkormányzat, a projekt megvalósítására létrehozott, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkezõ társulás, vagy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint megalakult többcélú kistérségi társulás megállapodását, amelynek a vonatkozó külön jogszabályokban elõírtak mellett tartalmaznia kell
da) a vállalt költségviselés nem teljesítésének következményeit,
db) a társult önkormányzatok nyilatkozatát arról, hogy átvállalják a projekt közös megvalósításából kiváló önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását;
e) a projekt, illetve a projekt hasznosítása szempontjából elengedhetetlen és a projekthez mûszakilag kapcsolódó beruházások a benyújtás pillanatában meglévõ valamennyi szükséges engedélyének hiteles másolatát és a még meg nem szerzett engedélyek teljes listáját;
f) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti elõzetes nyilatkozatát;
g) tájékoztatást a beruházással létrejövõ rendszer üzemeltetését érintõ hatályban lévõ, illetve tervezett szerzõdésekrõl, a 40. §-ban foglaltaknak megfelelõen."
(2) Az R. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(5) Ha a támogatási kérelem tervezete az ellenõrzés szerint megfelelõ, azt a közremûködõ szervezet a (2) bekezdés szerinti mellékletekkel együtt támogatási kérelemként aláírásra átadja az irányító hatóságnak az Európai Bizottság által meghatározottnál eggyel több példányszámban, további egy eredeti példány megtartása mellett."
17. § Az R. 37. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (6)-(7) bekezdések jelölése (7)-(8) bekezdésre változik:
"(6) Jogszabályváltozásból eredõ költségtúllépés esetén a Kormány döntése alapján a központi költségvetés finanszírozási aránya az (5) bekezdés szerinti aránynál magasabban is meghatározható."
18. § Az R. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"38. § (1) A Kbt.-ben meghatározott közösségi értékhatárok alatti közbeszerzési eljárások esetén a rendelet 29. §-a követendõ, a közösségi értékhatárt elérõ vagy azt meghaladó közbeszerzési eljárások esetén a (2)-(15) bekezdés szerint részletezett eljárásrend irányadó.
(2) A Kohéziós Alapból származó forrásból támogatott közbeszerzések során (amennyiben készült), a Kbt.-ben meghatározott elõzetes összesített tájékoztatót, közbeszerzési eljárást megindító felhívást, dokumentációt (két szakaszból álló eljárás esetén mindkét dokumentációt) a kedvezményezett, illetõleg lebonyolító testület a hirdetmények közzétételére irányuló kérelemnek a Közbeszerzési Értesítõ szerkesztõbizottságához történõ benyújtását megelõzõen jóváhagyás céljából megküldi a közremûködõ szervezetnek, amely a jóváhagyásról tájékoztatja az Irányító Hatóságot. A kedvezményezett, illetve lebonyolító testület a közbeszerzési eljárás során készített kiegészítõ tájékoztatást az ajánlattevõknek történõ megküldést megelõzõen jóváhagyás céljából megküldi a közremûködõ szervezetnek.
(3) Amennyiben a kedvezményezett központi költségvetési szerv, vagy 100%-os állami tulajdonban lévõ gazdasági társaság vagy 100%-os állami tulajdonban lévõ nonprofit szervezet, a közremûködõ szervezet a (2) bekezdés szerinti jóváhagyást a kiegészítõ tájékoztatás kivételével, egyszeri 30 napos határidõvel végzi el oly módon, hogy a határidõn belül a jóváhagyáshoz esetleg szükséges egyeztetésekre is sor kerüljön. Ha a közremûködõ szervezet 30 napon belül nem tesz észrevételt, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.
(4) A közremûködõ szervezet köteles a (2) és (5) bekezdésben meghatározott dokumentumokat olyan független szakértõvel megvizsgáltatni, aki alkalmas az adott dokumentumok teljes körû elbírálására, továbbá az adott dokumentumok elõkészítésében semmilyen formában nem vett részt. A minõség-ellenõrzést végzõ független szakértõ jelentést készít, azt a közremûködõ szervezet vezetõje és az EKKE részére megküldi. A közremûködõ szervezet vezetõje a (2) bekezdés szerinti jóváhagyást megelõzõen gondoskodik a kedvezményezett, illetve lebonyolító testület és az EKKE bevonásával a közbeszerzési dokumentáció egyeztetésérõl. Az egyeztetést követõ 5 napon belül az EKKE minõségbiztosítási összefoglaló jelentést készít, és azt a közremûködõ szervezet vezetõje és a kedvezményezett, illetve lebonyolító testület részére megküldi.
(5) A kedvezményezett, illetõleg a lebonyolító testület közbeszerzési eljárást csak a projekt 12 hónapnál nem régebbi pénzügyi megvalósítási terve birtokában indíthat. A kedvezményezett, illetve lebonyolító testület e pénzügyi megvalósítási tervet a közremûködõ szervezetnek megküldi. Amennyiben e pénzügyi megvalósítási terv szerint a beszerzés értéke a projektben a beszerzésre meghatározott pénzügyi tartalék nagyságánál nagyobb mértékében meghaladja a beszerzési tervben megállapított összeget, a közremûködõ szervezet tájékoztatja az irányító hatóságot. Amennyiben a költségtúllépés várható mértéke meghaladja a beszerzési tervben a beszerzésre megállapított összeg 10%-át és az 1 milliárd forintot, a közremûködõ szervezet a pénzügyminisztert is tájékoztatja.
(6) Az ajánlatok elbírálását a közremûködõ szervezet által jóváhagyott páratlan számú, legalább három tagú bíráló bizottság végzi. A bíráló bizottság elnökét és titkárát a közremûködõ szervezet jelöli, a bíráló bizottságban a szavazati joggal nem rendelkezõ elnökön és titkáron kívül szavazati joggal részt vesz a közremûködõ szervezet és a kedvezményezett, illetõleg lebonyolító testület által delegált legalább egy-egy személy (legalább három, de páratlan számú szavazó tag). Az irányító hatóság jogosult a bíráló bizottságba szavazati joggal rendelkezõ tagot és megfigyelõt jelölni.
(7) A közremûködõ szervezet köteles biztosítani, hogy az EKKE az elbírálásban megfigyelõként részt vehessen, illetõleg megfigyelõt delegálhasson. Amennyiben az EKKE megfigyelõje bármilyen, az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanságot észlel, ezt jelzi a bíráló bizottság elnökének. Az EKKE megfigyelõje - a bíráló bizottság döntési javaslatának meghozatalát követõen - minden esetben írásos független közbeszerzési, szakértõi jelentést készít, amelyet megküld a közremûködõ szervezet vezetõje, az irányító hatóság vezetõje és a bíráló bizottság elnöke részére. Az észrevételnek, illetve jelentésnek a közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs halasztó hatálya. Amennyiben a közremûködõ szervezet vezetõje nem ért egyet a szakértõi jelentéssel, nyolc munkanapon belül köteles írásban kifejteni álláspontját a jelentéssel kapcsolatban, és azt eljuttatni az EKKE és az irányító hatóság részére.
(8) A bíráló bizottságban bármely szervezet által jelölt résztvevõket az eredményhirdetésig titoktartási kötelezettség terheli a bíráló bizottság tevékenységével és döntésével kapcsolatban, továbbá az eredményhirdetést követõen sem jogosultak tájékoztatást adni a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben foglaltakon túli adatokról.
(9) Amennyiben az ajánlatokban szereplõ ellenszolgáltatás mértéke a projektben a beszerzésre meghatározott pénzügyi tartalék nagyságánál nagyobb mértékben meghaladja a beszerzési tervben megállapított összeget, és ezt a mértéket a (4) bekezdésben elõírt 12 hónapnál nem régebbi pénzügyi megvalósítási terv nem támasztja alá, a közremûködõ szervezet gondoskodik a pályázati dokumentáció felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat során elkészült jelentést a közremûködõ szervezet az irányító hatóság részére tájékoztatásul megküldi.
(10) A közbeszerzési eljárás alapján a szerzõdést akkor lehet megkötni, ha a szerzõdést a közremûködõ szervezet vezetõje elõzetesen ellenjegyezte, továbbá a (9) bekezdésben említett körülmények esetén a közremûködõ szervezet mûködtetéséért felelõs miniszter a szerzõdés megkötéséhez a költségtúllépés jogosságát és elkerülhetetlenségét megvizsgálva a szerzõdéskötéshez az indoklás bemutatásával írásban hozzájárul, a költségtúllépés jogosságának és elkerülhetetlenségének megállapításáról írásban tájékoztatja az irányító hatóság vezetõjét, és ez ellen az irányító hatóság vezetõje nem emel kifogást. Építési beruházások esetében, amennyiben a költségtúllépés mértéke meghaladja a beszerzési tervben a beszerzésre megállapított összeg 10%-át és az 1 milliárd forintot, a közremûködõ szervezet mûködtetéséért felelõs miniszternek a szerzõdéskötéshez való hozzájáruláshoz a pénzügyminiszter egyetértését is meg kell szereznie. Ha a pénzügyminiszter 10 munkanapon belül nem tesz észrevételt, azt akként kell értékelni, hogy a szerzõdéskötéssel egyetért.
(11) Amennyiben a kedvezményezett, illetve lebonyolító testület, mint ajánlatkérõ, nem ért egyet a bíráló bizottság javaslatával, errõl részletes indoklást készít, amelyet a közremûködõ szervezet és az EKKE részére megküld.
(12) A kedvezményezett és a nyertes ajánlattevõ között létrejött szerzõdések módosítását megelõzõen a közremûködõ szervezet köteles az EKKE írásbeli véleményét kikérni.
(13) A támogatást nyújtó a Kbt. 327. § (1) bekezdés g) pontja alapján jogszabályba ütközõ magatartás vagy mulasztás észlelése esetén jogosult a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását kezdeményezni.
(14) Amennyiben a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását nem a támogatást nyújtó kezdeményezi, a kedvezményezett köteles a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárás megindításáról szóló értesítésének megküldésével az eljárásról a közremûködõ szervezetet és az EKKÉ-t értesíteni.
(15) A kedvezményezett, illetve lebonyolító testület közbeszerzési szabályzatát köteles a Kbt.-ben és az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen meghatározni, és a közremûködõ szervezetnek bemutatni.
(16) A (2)-(15) bekezdés szabályait a központi költségvetésbõl társfinanszírozott, Kohéziós Alap támogatási kérelem elõkészítését célzó projektek esetében is alkalmazni kell."
19. § Az R. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(3) A közremûködõ szervezet a (2) bekezdés szerinti, ténylegesen kifizetésre került számlák alapján összeállítja az idõközi átutalási igényléseket és azokat projektenként február 1-jéig, június 1-jéig, október 1-jéig, valamint november 1-jéig eljuttatja az irányító hatóság részére."
20. § Az R. a következõ 39/A. §-sal és alcímmel egészül ki:
"Üzemeltetés, vagyonkezelés

39/A. § (1) A Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy - a (4) bekezdés kivételével - a Kohéziós Alap társfinanszírozásában megvalósuló, hulladékkezelõ létesítmények, eszközök mûködtetésével (a továbbiakban: mûködtetés) történõ, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) szerinti hulladékkezelési közszolgáltatást olyan gazdálkodó szervezet végezze, amelyet a támogatás kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatásával választ ki, vagy amellyel a közszolgáltatási szerzõdés megkötésére a Kbt. 2/A. §-a alapján kerül sor.
(2) A Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy - a (3) és a (4) bekezdés kivételével - a helyi önkormányzati államháztartási alrendszert érintõ, Kohéziós Alap társfinanszírozásában megvalósuló víziközmû vagyon koncesszióköteles tevékenységnek minõsülõ mûködtetésére irányuló tevékenység gyakorlásának idõleges jogát a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Koncessziós törvény) és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) alapján kiírt, koncessziós pályázati - építési koncesszió esetében, a Kbt. alapján közbeszerzési - eljárás lefolytatásával, koncessziós szerzõdésben engedjék át.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a víziközmû vagyon mûködtetésével - ide nem értve az építési koncessziót - a Koncessziós törvény és a Vgtv. keretei között, költségvetési, önkormányzati intézmény, valamint a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett és más önkormányzatok által, vagy ezen önkormányzatok és az állam által közösen alapított gazdálkodó szervezet koncessziós pályázat lefolytatása nélkül is megbízható mindaddig, amíg a gazdálkodó szervezetben kizárólag az állam vagy önkormányzat rendelkezik tulajdoni részesedéssel.
(4) Ha a támogatott projekt részben vagy egészben a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában már üzemelõ hulladékkezelõ létesítmények, eszközök, víziközmûvek (a továbbiakban együtt: közszolgáltatási célú eszközrendszer) értéknövelõ felújítását, rekonstrukcióját és bõvítését, valamint a meglévõ eszközrendszerrel nyújtott közszolgáltatás minõségének javítását (a továbbiakban együtt: korszerûsítés) célozza meg, vagy ha a támogatásból megvalósuló, mûszakilag önállóan mûködtethetõ közszolgáltatási célú eszközrendszer kizárólagos mûködtetésére a kedvezményezett és a közszolgáltató között jelen rendelet hatálybalépéséig létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés kiterjed, az adott közszolgáltatási célú eszközrendszer mûködtetésével - a jelen rendelet hatálybalépésekor hatályban lévõ közszolgáltatási, üzemeltetõi szerzõdés lejártáig, de legfeljebb a beruházások aktiválásától számított 15 évre -, az (1)-(2) bekezdésben elõírtaknak meg nem felelõ közszolgáltató is megbízható, feltéve, hogy a közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés az alábbi követelményeknek megfelel:
a) az eszközök mûködtetésével általa megbízott vagy megbízni kívánt közszolgáltató kiválasztása, továbbá a vele kötött, a nyilatkozat benyújtásának idõpontjában hatályban lévõ, közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés tartalma, a kiválasztás, illetve a benyújtott szerzõdés létrejöttének és legutolsó módosításának idõpontjában hatályos jogszabályokkal összhangban áll,
b) az így létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés tartalmazza a kedvezményezett saját vagy állami, illetve EU forrásokból megvalósítani tervezett beruházásainak mûködtetésével összefüggõ szerzõdéses feltételeket is (ideértve a mûködtetni kívánt és a kedvezményezett tulajdonába kerülõ eszközök használatáért a közszolgáltatót terhelõ vagyonbérleti, eszközhasználati díjra vonatkozó, a közszolgáltatási célú eszközrendszer fenntartható fejlõdését biztosító rendelkezéseket), és
c) hulladékkezelési közszolgáltatás esetén a támogatási kérelem benyújtásakor meglévõ vagy azt követõen alapított, a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett és más önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévõ közszolgáltató gazdálkodó szervezetben, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdésrõl szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követõen természetes személy, államháztartáson kívüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet tulajdonosi részesedést nem szerzett.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak ellenõrzése érdekében a kedvezményezett a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat és az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az abban foglalt adatok teljesek és a valóságnak megfelelnek, a közremûködõ szervezet részére megküldi.
(6) A (4) bekezdés alkalmazása esetén a kedvezményezett a közszolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezetben esetlegesen fennálló tulajdonosi részesedését a Kohéziós Alap társfinanszírozásában megvalósuló közszolgáltatási célú eszközrendszer üzembe helyezésétõl számított 10 évig nem idegenítheti el.
(7) Ha a kedvezményezett döntése alapján, a Kohéziós Alapból megvalósuló (ideértve a korszerûsítést is) közszolgáltatási célú eszközrendszer mûködtetésére irányuló önkormányzati közfeladat átadására a hozzá kapcsolódó vagyonkezelõi jog egyidejû átengedésével (a továbbiakban együtt: vagyonkezelés) kerül sor, a Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy a vagyonkezelõ kiválasztására
a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 80/A. § (4) bekezdése szerint, nyílt pályázati eljárás lefolytatásával,
b) más helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása (ideértve a többcélú kistérségi társulást is) kijelölésével, vagy
c) a kedvezményezett önkormányzat (önkormányzatok) kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, közhasznú társaság kijelölésével, a kizárólagos önkormányzati tulajdon fennállásáig
kerüljön sor.
(8) A (7) bekezdés szerinti vagyonkezelõi jog átengedésére egyebekben az Ötv. 80/A-80/B. §-ai, az Áht. 105/A-105/D. §-ai és az Áht. 108. §-a az irányadók.
(9) A Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló beruházások (ideértve a korszerûsítést is) eredményeként létrejövõ közszolgáltatási célú eszközrendszer mûködtetésével vagy vagyonkezelésével együtt végzett közszolgáltatások árát, hulladékkezelési közszolgáltatás esetén a Hgt.-ben és a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, víziközmûvek mûködtetése esetén az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben meghatározott keretek között - a közszolgáltató szakmai javaslatait is figyelembe véve - úgy állapítsa meg, hogy az (legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelõ összegben, a mindenkori inflációs hatásokkal korrigálva) fedezetet nyújtson a Kohéziós Alapból megvalósuló vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újrapótlására is.
(10) A közremûködõ szervezet jogosult a koncessziós és vagyonkezelési pályázatokat értékelõ testületbe, valamint az üzemeltetõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába megfigyelõt delegálni.
(11) A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közszolgáltatási célú eszközrendszer mûködtetésére, vagyonkezelésére irányuló közszolgáltatási, üzemeltetési, vagyonkezelési szerzõdések és/vagy - a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõ - módosításuk érvényességéhez, Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezésétõl számított 10 évig a közremûködõ szervezet hozzájárulása is szükséges."

Záró rendelkezések
21. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában, a 25. § (1) bekezdésében és a 26. § (1)-(2) bekezdésében az "egy alkalommal történõ elbírálás" szövegrész helyébe "szakaszos elbírálás" szövegrész lép. Az R. 9. § (4) bekezdés f) pontjában az "egy alkalommal" szövegrész helyébe "szakaszosan" szövegrész lép.
(2) Az R. 19. § (3) bekezdésében a "(8)" bekezdésre történõ utalás helyébe "(9)" bekezdésre történõ utalás lép.
(3) Ahol az R. Nemzeti Fejlesztési Hivatalt vagy NFH-t említ, azon Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, illetve NFÜ-t kell érteni.
22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárások, valamint a hatálybalépését követõen
a) indult közbeszerzési eljárások és közbeszerzési jogorvoslati eljárások,
b) benyújtott projekt elõrehaladási jelentések, egyszerûsített projekt elõrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek
esetében is alkalmazni kell.
(2) Az R. e rendelet 18. §-ával beiktatott 39/A. § (7) és (8) bekezdése, valamint a (9), (10) és (11) bekezdésének vagyonkezelésre vonatkozó részei 2007. január 1-jén lépnek hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 9. §-ának (7)-(8) bekezdése, 30. §-ának (3) bekezdése, 33. §-ának (3) bekezdése és (4) bekezdésének e) pontja hatályát veszti.

hirdetes

címkék:
Kapcsolódó cikkek
Gyümölcsfa alakító metszés

A kora tavasszal elültetett gyümölcsfáknál így végezzünk alakító metszést

A gyümölcsfák nevelésében az első metszés kiemelkedő fontosságú, ezt nevezzük alakító metszésnek. Ez nem csupán a fa korai növekedését befolyásolja, de hosszú távon...

krumpli zsíros

Ha unod a főtt krumplit süsd meg így és fantasztikus dolog történik

A krumpli a konyha igazi Jolly Jokere, de vajon kipróbáltad már zsíron sütve? Ez a kevésbé ismert, ám annál finomabb elkészítési mód új dimenziót nyit a krumpli...

Fehér virágú fák

7 különleges és fehéren virágzó fa, amely feldobja a kertet

A fehér virágok különösen gyakoriak a fákon, és számos lehetőség közül választhatunk. Valójában ez a sok fehér virágzó fa Amerikában őshonos, de jól teljesítenek...

Gyakori kertészeti mítoszok

8 kertészeti mítosz, amit 2024-ben el kell felejtened

Kertészkedés közben gyakran találkozunk olyan "tudásokkal", amelyeket generációkon átöröklünk vagy az interneten találunk, de vajon mennyiben felelnek meg a...

csiga ellen

Márciusban megjelennek a kertünkben a csigák, így védekezz ellenük

Márciusban, amikor a természet újraéled és a kertek lassan visszanyerik életüket, gyakran találkozhatunk az első csigákkal is. Ezek a kis lassú mozgású lények bár elsőre...

Hortenzia a kertedbe

Így válasszuk ki a legjobb hortenziát a kertünkbe

A hortenziatípusok mindegyike nagy, fodros virágzást kínál a könnyen karbantartható növényeken , amelyek gyönyörűen kiegészítik a tájat. De rengeteg fajta közül lehet...

Vadvirág ültetése tavasszal

Így ültesd be pompás vadvirágokkal a kerted idén tavasszal

Ugye nem én vagyok az egyetlen, aki imádja a vadvirágokat? Ha te is hozzám hasonlóan rajongsz értük, akkor ezt a cikket imádni fogod, hiszen megmutatom, hogyan szórd tele idén...

Tippek sétányrózsa gondozásához

A csodálatos sétányrózsa ültetése és gondozása

Olyan csodaszépek a sétányrózsák. Gondoltad volna, hogy nehezebb körülmények között is nőnek a bokrok, és csak úgy ontják magukból a szebbnél szebb virágokat? Pedig így...

Chili paprika termesztés

Termessz chili paprikát úgy, mint egy profi

A chili paprika termesztése igazi művészet, amely türelmet, odafigyelést és nem utolsósorban szenvedélyt igényel. Ha úgy szeretnél chili paprikát termeszteni, mint egy profi, nem...

Vízszámla csökkentése a kertben

Ezekkel az egyszerű tippekkel megtudhatod, hogyan csökkentheted kerti vízszámládat

Akár saját élelmiszertermesztéssel próbálkozol, akár színes virágokkal díszíted kertedet, tornácodat vagy erkélyedet, észrevehetted, hogy a tavasz-nyár előrehaladtával a...

Levendula metszése tavasszal

Így kell megmetszened a levendulát tavasszal

Azt szeretnéd, hogy idén nyárra még több meseszép virágot hozzon levendulabokrod? Akkor mutatjuk, hogyan kell megmetszened tavasszal!

Veszélyben a széncinegék

A postaládákban fészkelő széncinegék védelmére hívja fel a figyelmet az MME

A postaládákban fészkelő széncinegék védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesült (MME); a tájékoztatás szerint billenőajtóval fedett...