8/2006. (X. 20.) MeHVM-PM-FVM együttes rendelet

8/2006. (X. 20.) MeHVM-PM-FVM együttes rendelet

hirdetes

a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet módosításáról


Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel, a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a következõket rendeljük el:
1. § A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) Az irányító hatóság és a közremûködõ szervezet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programja és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: lebonyolítási rendelet) 7. § (1) bekezdésében, 41. § c) pontjában, illetve 52. § (1) bekezdésében elõírt eljárásrendeket e rendeletben foglaltak figyelembevételével alakítja ki."
2. § Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(3) Amennyiben a döntés elõkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján valamely pályázati kiírásra benyújtott dokumentum, illetõleg a Kohéziós Alaphoz benyújtott támogatási kérelem tervezet vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentum vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt köteles a bíráló bizottság elnökének, illetve - bíráló bizottság hiányában - az irányító hatóság vezetõjének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni."
3. § (1) Az R. 6. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A vonatkozó jogszabályok szerinti tájékoztatási és nyilvánossági követelmények betartása során biztosítani kell, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervvel, illetve Kohéziós Alap Keretstratégiával kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) által meghatározott embléma, illetõleg szöveg nyilvánosságot kapjon.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az irányító hatóságok és közremûködõ szervezetek, a lebonyolító testületek és kedvezményezettek az NFÜ által készített és rendelkezésre bocsátott arculati kézikönyvben meghatározott arculati elemeket használnak."
(2) Az R. 6. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
"(11) A lebonyolító testület és a kedvezményezett a Kohéziós Alap tekintetében a projekt honlapon köteles közzétenni a projekt leírását, költségvetését, továbbá köteles legalább havonta frissíteni a rendezvények és a médiamegjelenések listáját, valamint a pénzügyi és mûszaki elõrehaladásról szóló beszámolókat."
4. § Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A strukturális alapokkal kapcsolatos pályázati felhívást (a továbbiakban: pályázati felhívás) az operatív program irányító hatóság hagyja jóvá, és az operatív program irányító hatóság, vagy - ha erre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik - a közremûködõ szervezet teszi közzé. Az új pályázati felhívások kiírását megelõzõen a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos a pályázati kiírások tartalmának megállapítása érdekében a szakmailag felelõs miniszterekkel egyeztetést folytat."
5. § Az R. 10. §-ának (1) bekezdésében a bevezetõ szöveg elsõ mondata, illetve a g) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
"A támogatást igénylõ a pályázat benyújtásakor mellékelni köteles a projekt megvalósításához - a pályázat tartalmától függõen - szükséges jogerõs hatósági engedélyeket, illetve a rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulást.
"g) amennyiben a támogatást igénylõ lefolytatott közbeszerzési eljárást, a 29. § (5) bekezdésében meghatározott dokumentumok;"
6. § Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A lebonyolító szervezet köteles megvizsgálni, hogy a beérkezõ pályázatok a pályázati kiírásban szereplõ benyújtási feltételeknek (így különösen, hogy a benyújtási határidõ lejárta elõtt, a szükséges példányszámban, az elõírt projekt adatlapon, zárt csomagolásban nyújtották-e be) megfelelnek-e."
7. § Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A lebonyolító szervezet biztosítja, hogy az értékelést az intézkedés tárgyának megfelelõ szakértelemmel és pénzügyi ismerettel rendelkezõ személyek végezzék. A lebonyolító szervezet köteles gondoskodni az értékelést végzõknek a program ismeretére történõ felkészítésérõl. Az értékelésben nem vehet részt az a személy, aki a felkészítésen nem vett részt."
8. § (1) Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) Az egyes pályázatok támogatására vonatkozó döntési javaslat meghatározása érdekében az irányító hatóság vezetõje, vagy az általa írásban kijelölt személy - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - bíráló bizottságot állít fel."
(2) Az R. 19. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(5) A bíráló bizottság elnökét és tagjait az (1) bekezdés szerinti személy jelöli ki."
(3) Az R. 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(6) A bíráló bizottságban az elnök mellett szavazati joggal vesz részt az (1) bekezdés szerinti személy által felkért legfeljebb kilenc személy. A bíráló bizottság elnökének szavazati jogáról az irányító hatóság vezetõje dönt, a szabályozást az irányító hatóság mûködési kézikönyve alapján az ügyrend rögzíti."
9. § Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) Folyamatos elbírálás esetén az elõre meghatározott - a pályázati útmutatóban közzétett, vagy ezt követõen az összes pályázat, illetve az adott régió vonatkozásában magasabban megállapított - minimális pontszámot elérõ pályázatokat kell támogatni. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás már nem elég minden beérkezett, és a minimális pontszámot elérõ pályázat támogatására, a legmagasabb pontszámot kapott pályázatokat kell támogatni a 8. § (10) bekezdése szerinti felfüggesztésrõl szóló döntés hatálybalépésének idõpontjától. A döntés hatálybalépésének idõpontját a közleményben közzé kell tenni. Szakaszos elbírálás esetén a legmagasabb pontszámot kapott pályázatokat kell támogatni."
10. § (1) Az R. 28. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
"b) az összköltség költségkategóriák szerinti bontása, legalább a teljes támogatás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben, a támogatási szerzõdésben szereplõ bontáshoz képest (az összköltség változása nélkül);"
(2) Az R. 28. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) Az irányító hatóság a szerzõdésmódosítást nem igénylõ eltérésnek az (1) bekezdés b) pontban meghatározott mértékénél intézkedésenként magasabb - legfeljebb 20%-os - eltérési lehetõséget is meghatározhat. Az eltérésrõl a kedvezményezettet tájékoztatni kell."
11. § Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"29. § (1) A lebonyolító szervezet a strukturális alapokból származó forrásból támogatott közösségi értékhatárokat elérõ vagy meghaladó közbeszerzési eljárásokról tájékoztatja az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban: EKKE). Az EKKE, az irányító hatóság és a közremûködõ szervezet értékhatártól függetlenül, bármely közbeszerzési eljárás során, az eljárás bármely szakaszában megfigyelõt delegálhat. Az EKKE megfigyelõje minden esetben írásos független közbeszerzési szakértõi jelentést készít a kedvezményezett részére, amelyet az irányító hatóság és a közremûködõ szervezet részére is megküld.
(2) Amennyiben az EKKE, az irányító hatóság vagy a közremûködõ szervezet megfigyelõje bármilyen eljárási rendhez kapcsolódó szabálytalanságot észlel, akkor ezt a jelentésében jelzi a lebonyolító szervezet vezetõjének és a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének.
(3) Az észrevételnek, illetve jelentésnek a közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs halasztó hatálya.
(4) A szakértõi jelentéssel kapcsolatban a kedvezményezett nyolc munkanapon belül köteles írásban kifejteni álláspontját az EKKE, az irányító hatóság vagy a közremûködõ szervezet részére.
(5) A kedvezményezettnek - értékhatártól függetlenül - a projekt-elõrehaladási jelentéshez csatolnia kell a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést. Ha a közbeszerzési eljárásban hirdetményt tettek közzé, a kedvezményezett a projekt elõrehaladási jelentésben tájékoztatja a lebonyolító szervezetet a hirdetmény megjelenésének helyérõl és idõpontjáról.
(6) Amennyiben a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását nem a támogatást nyújtó kezdeményezi, a kedvezményezett köteles a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárás megindításáról szóló értesítésének megküldésével az eljárásról a lebonyolító szervezetet értesíteni.
(7) A lebonyolító szervezet a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 327. § (1) bekezdés g) pontja alapján jogszabályba ütközõ magatartás vagy mulasztás észlelése esetén jogosult a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását kezdeményezni.
(8) Az 1 milliárd feletti támogatással megvalósuló projektek közösségi értékhatárt meghaladó értékû közbeszerzései esetén az irányító hatóság döntése alapján 38. § (2)-(15) bekezdése szerint is el lehet járni."
12. § (1) Az R. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A projekt-elõrehaladási jelentéseket a támogatási szerzõdés megkötésétõl számítva félévente kell benyújtani. Amennyiben a kedvezményezett ennél gyakrabban nyújt be kifizetési igénylést, egyszerûsített projekt-elõrehaladási jelentést kell benyújtani."
(2) Az R. 30. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(4) A strukturális alapokból és a hazai társfinanszírozásból együttesen 10 millió forintot nem meghaladó mértékben támogatott vagy a 6 hónapot meg nem haladó idõtartamú projektek esetében egyetlen projekt-elõrehaladási jelentést kell benyújtani, a projekt megvalósításának befejezését követõ 45 napon belül."
13. § Az R. 31. §-ának (2) bekezdést helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A jelentéshez csatolni kell az elõrehaladást, valamint a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat. A kedvezményezett a dokumentumok benyújtása helyett azok meglétérõl nyilatkozatot is tehet, amennyiben az irányító hatóság azt lehetõvé tette."
14. § Az R. 33. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) A kedvezményezett a támogatásból beszerzett áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésérõl - a megfelelõ teljesítést követõen - teljesítési igazolást köteles kiállítani. Az eredeti számlán fel kell tüntetni a projekt regisztrációs számát, valamint azt, hogy a számla "támogatás elszámolására benyújtásra került".
(2) A támogatás kifizetésének igényléséhez az Ámr. 91. § (5) bekezdés b)-d) pontja szerint kell eljárni. Az irányító hatóság elõírhatja, hogy a támogatás kifizetésének igénylését mérlegképes könyvelõnek vagy könyvvizsgálónak kell ellenjegyeznie annak igazolására, hogy a felmerült költségekrõl kiállított számlák vagy más bizonylatok a számviteli jogszabályoknak megfelelnek."
15. § Az R. a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
"35/A. § Az új pályázati felhívások kiírását megelõzõen a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos a pályázati kiírások tartalmának megállapítása érdekében a szakmailag felelõs miniszterekkel egyeztetést folytat."
16. § (1) Az R. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(2) A támogatási kérelem tervezetéhez csatolni kell mindazon dokumentumokat, melyekbõl megállapítható, hogy a projekt megvalósítható, így a szükséges források biztosításának módjára vonatkozó adatokat, illetve igazolásokat, hatástanulmányokat, terveket, továbbá
a) a helyi önkormányzatok támogatási igénye esetében
aa) testületi határozatot, vagy a képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát,
ab) a helyi önkormányzatok d) pont szerinti társulásai esetén a társulási tanács határozatát a saját forrás biztosításáról, valamint
ac) EU Önerõ Alap támogatás igénylése esetében, annak megjelölését;
b) a 35. § szerinti támogatási szerzõdést;
c) a lefolytatott lakossági konzultációk jegyzõkönyvét, illetve népszavazás eredményét;
d) amennyiben a projekt kedvezményezettje egynél több önkormányzat, a projekt megvalósítására létrehozott, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkezõ társulás, vagy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint megalakult többcélú kistérségi társulás megállapodását, amelynek a vonatkozó külön jogszabályokban elõírtak mellett tartalmaznia kell
da) a vállalt költségviselés nem teljesítésének következményeit,
db) a társult önkormányzatok nyilatkozatát arról, hogy átvállalják a projekt közös megvalósításából kiváló önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását;
e) a projekt, illetve a projekt hasznosítása szempontjából elengedhetetlen és a projekthez mûszakilag kapcsolódó beruházások a benyújtás pillanatában meglévõ valamennyi szükséges engedélyének hiteles másolatát és a még meg nem szerzett engedélyek teljes listáját;
f) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti elõzetes nyilatkozatát;
g) tájékoztatást a beruházással létrejövõ rendszer üzemeltetését érintõ hatályban lévõ, illetve tervezett szerzõdésekrõl, a 40. §-ban foglaltaknak megfelelõen."
(2) Az R. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(5) Ha a támogatási kérelem tervezete az ellenõrzés szerint megfelelõ, azt a közremûködõ szervezet a (2) bekezdés szerinti mellékletekkel együtt támogatási kérelemként aláírásra átadja az irányító hatóságnak az Európai Bizottság által meghatározottnál eggyel több példányszámban, további egy eredeti példány megtartása mellett."
17. § Az R. 37. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (6)-(7) bekezdések jelölése (7)-(8) bekezdésre változik:
"(6) Jogszabályváltozásból eredõ költségtúllépés esetén a Kormány döntése alapján a központi költségvetés finanszírozási aránya az (5) bekezdés szerinti aránynál magasabban is meghatározható."
18. § Az R. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"38. § (1) A Kbt.-ben meghatározott közösségi értékhatárok alatti közbeszerzési eljárások esetén a rendelet 29. §-a követendõ, a közösségi értékhatárt elérõ vagy azt meghaladó közbeszerzési eljárások esetén a (2)-(15) bekezdés szerint részletezett eljárásrend irányadó.
(2) A Kohéziós Alapból származó forrásból támogatott közbeszerzések során (amennyiben készült), a Kbt.-ben meghatározott elõzetes összesített tájékoztatót, közbeszerzési eljárást megindító felhívást, dokumentációt (két szakaszból álló eljárás esetén mindkét dokumentációt) a kedvezményezett, illetõleg lebonyolító testület a hirdetmények közzétételére irányuló kérelemnek a Közbeszerzési Értesítõ szerkesztõbizottságához történõ benyújtását megelõzõen jóváhagyás céljából megküldi a közremûködõ szervezetnek, amely a jóváhagyásról tájékoztatja az Irányító Hatóságot. A kedvezményezett, illetve lebonyolító testület a közbeszerzési eljárás során készített kiegészítõ tájékoztatást az ajánlattevõknek történõ megküldést megelõzõen jóváhagyás céljából megküldi a közremûködõ szervezetnek.
(3) Amennyiben a kedvezményezett központi költségvetési szerv, vagy 100%-os állami tulajdonban lévõ gazdasági társaság vagy 100%-os állami tulajdonban lévõ nonprofit szervezet, a közremûködõ szervezet a (2) bekezdés szerinti jóváhagyást a kiegészítõ tájékoztatás kivételével, egyszeri 30 napos határidõvel végzi el oly módon, hogy a határidõn belül a jóváhagyáshoz esetleg szükséges egyeztetésekre is sor kerüljön. Ha a közremûködõ szervezet 30 napon belül nem tesz észrevételt, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.
(4) A közremûködõ szervezet köteles a (2) és (5) bekezdésben meghatározott dokumentumokat olyan független szakértõvel megvizsgáltatni, aki alkalmas az adott dokumentumok teljes körû elbírálására, továbbá az adott dokumentumok elõkészítésében semmilyen formában nem vett részt. A minõség-ellenõrzést végzõ független szakértõ jelentést készít, azt a közremûködõ szervezet vezetõje és az EKKE részére megküldi. A közremûködõ szervezet vezetõje a (2) bekezdés szerinti jóváhagyást megelõzõen gondoskodik a kedvezményezett, illetve lebonyolító testület és az EKKE bevonásával a közbeszerzési dokumentáció egyeztetésérõl. Az egyeztetést követõ 5 napon belül az EKKE minõségbiztosítási összefoglaló jelentést készít, és azt a közremûködõ szervezet vezetõje és a kedvezményezett, illetve lebonyolító testület részére megküldi.
(5) A kedvezményezett, illetõleg a lebonyolító testület közbeszerzési eljárást csak a projekt 12 hónapnál nem régebbi pénzügyi megvalósítási terve birtokában indíthat. A kedvezményezett, illetve lebonyolító testület e pénzügyi megvalósítási tervet a közremûködõ szervezetnek megküldi. Amennyiben e pénzügyi megvalósítási terv szerint a beszerzés értéke a projektben a beszerzésre meghatározott pénzügyi tartalék nagyságánál nagyobb mértékében meghaladja a beszerzési tervben megállapított összeget, a közremûködõ szervezet tájékoztatja az irányító hatóságot. Amennyiben a költségtúllépés várható mértéke meghaladja a beszerzési tervben a beszerzésre megállapított összeg 10%-át és az 1 milliárd forintot, a közremûködõ szervezet a pénzügyminisztert is tájékoztatja.
(6) Az ajánlatok elbírálását a közremûködõ szervezet által jóváhagyott páratlan számú, legalább három tagú bíráló bizottság végzi. A bíráló bizottság elnökét és titkárát a közremûködõ szervezet jelöli, a bíráló bizottságban a szavazati joggal nem rendelkezõ elnökön és titkáron kívül szavazati joggal részt vesz a közremûködõ szervezet és a kedvezményezett, illetõleg lebonyolító testület által delegált legalább egy-egy személy (legalább három, de páratlan számú szavazó tag). Az irányító hatóság jogosult a bíráló bizottságba szavazati joggal rendelkezõ tagot és megfigyelõt jelölni.
(7) A közremûködõ szervezet köteles biztosítani, hogy az EKKE az elbírálásban megfigyelõként részt vehessen, illetõleg megfigyelõt delegálhasson. Amennyiben az EKKE megfigyelõje bármilyen, az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanságot észlel, ezt jelzi a bíráló bizottság elnökének. Az EKKE megfigyelõje - a bíráló bizottság döntési javaslatának meghozatalát követõen - minden esetben írásos független közbeszerzési, szakértõi jelentést készít, amelyet megküld a közremûködõ szervezet vezetõje, az irányító hatóság vezetõje és a bíráló bizottság elnöke részére. Az észrevételnek, illetve jelentésnek a közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs halasztó hatálya. Amennyiben a közremûködõ szervezet vezetõje nem ért egyet a szakértõi jelentéssel, nyolc munkanapon belül köteles írásban kifejteni álláspontját a jelentéssel kapcsolatban, és azt eljuttatni az EKKE és az irányító hatóság részére.
(8) A bíráló bizottságban bármely szervezet által jelölt résztvevõket az eredményhirdetésig titoktartási kötelezettség terheli a bíráló bizottság tevékenységével és döntésével kapcsolatban, továbbá az eredményhirdetést követõen sem jogosultak tájékoztatást adni a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben foglaltakon túli adatokról.
(9) Amennyiben az ajánlatokban szereplõ ellenszolgáltatás mértéke a projektben a beszerzésre meghatározott pénzügyi tartalék nagyságánál nagyobb mértékben meghaladja a beszerzési tervben megállapított összeget, és ezt a mértéket a (4) bekezdésben elõírt 12 hónapnál nem régebbi pénzügyi megvalósítási terv nem támasztja alá, a közremûködõ szervezet gondoskodik a pályázati dokumentáció felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat során elkészült jelentést a közremûködõ szervezet az irányító hatóság részére tájékoztatásul megküldi.
(10) A közbeszerzési eljárás alapján a szerzõdést akkor lehet megkötni, ha a szerzõdést a közremûködõ szervezet vezetõje elõzetesen ellenjegyezte, továbbá a (9) bekezdésben említett körülmények esetén a közremûködõ szervezet mûködtetéséért felelõs miniszter a szerzõdés megkötéséhez a költségtúllépés jogosságát és elkerülhetetlenségét megvizsgálva a szerzõdéskötéshez az indoklás bemutatásával írásban hozzájárul, a költségtúllépés jogosságának és elkerülhetetlenségének megállapításáról írásban tájékoztatja az irányító hatóság vezetõjét, és ez ellen az irányító hatóság vezetõje nem emel kifogást. Építési beruházások esetében, amennyiben a költségtúllépés mértéke meghaladja a beszerzési tervben a beszerzésre megállapított összeg 10%-át és az 1 milliárd forintot, a közremûködõ szervezet mûködtetéséért felelõs miniszternek a szerzõdéskötéshez való hozzájáruláshoz a pénzügyminiszter egyetértését is meg kell szereznie. Ha a pénzügyminiszter 10 munkanapon belül nem tesz észrevételt, azt akként kell értékelni, hogy a szerzõdéskötéssel egyetért.
(11) Amennyiben a kedvezményezett, illetve lebonyolító testület, mint ajánlatkérõ, nem ért egyet a bíráló bizottság javaslatával, errõl részletes indoklást készít, amelyet a közremûködõ szervezet és az EKKE részére megküld.
(12) A kedvezményezett és a nyertes ajánlattevõ között létrejött szerzõdések módosítását megelõzõen a közremûködõ szervezet köteles az EKKE írásbeli véleményét kikérni.
(13) A támogatást nyújtó a Kbt. 327. § (1) bekezdés g) pontja alapján jogszabályba ütközõ magatartás vagy mulasztás észlelése esetén jogosult a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását kezdeményezni.
(14) Amennyiben a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását nem a támogatást nyújtó kezdeményezi, a kedvezményezett köteles a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárás megindításáról szóló értesítésének megküldésével az eljárásról a közremûködõ szervezetet és az EKKÉ-t értesíteni.
(15) A kedvezményezett, illetve lebonyolító testület közbeszerzési szabályzatát köteles a Kbt.-ben és az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen meghatározni, és a közremûködõ szervezetnek bemutatni.
(16) A (2)-(15) bekezdés szabályait a központi költségvetésbõl társfinanszírozott, Kohéziós Alap támogatási kérelem elõkészítését célzó projektek esetében is alkalmazni kell."
19. § Az R. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(3) A közremûködõ szervezet a (2) bekezdés szerinti, ténylegesen kifizetésre került számlák alapján összeállítja az idõközi átutalási igényléseket és azokat projektenként február 1-jéig, június 1-jéig, október 1-jéig, valamint november 1-jéig eljuttatja az irányító hatóság részére."
20. § Az R. a következõ 39/A. §-sal és alcímmel egészül ki:
"Üzemeltetés, vagyonkezelés

39/A. § (1) A Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy - a (4) bekezdés kivételével - a Kohéziós Alap társfinanszírozásában megvalósuló, hulladékkezelõ létesítmények, eszközök mûködtetésével (a továbbiakban: mûködtetés) történõ, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) szerinti hulladékkezelési közszolgáltatást olyan gazdálkodó szervezet végezze, amelyet a támogatás kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatásával választ ki, vagy amellyel a közszolgáltatási szerzõdés megkötésére a Kbt. 2/A. §-a alapján kerül sor.
(2) A Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy - a (3) és a (4) bekezdés kivételével - a helyi önkormányzati államháztartási alrendszert érintõ, Kohéziós Alap társfinanszírozásában megvalósuló víziközmû vagyon koncesszióköteles tevékenységnek minõsülõ mûködtetésére irányuló tevékenység gyakorlásának idõleges jogát a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Koncessziós törvény) és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) alapján kiírt, koncessziós pályázati - építési koncesszió esetében, a Kbt. alapján közbeszerzési - eljárás lefolytatásával, koncessziós szerzõdésben engedjék át.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a víziközmû vagyon mûködtetésével - ide nem értve az építési koncessziót - a Koncessziós törvény és a Vgtv. keretei között, költségvetési, önkormányzati intézmény, valamint a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett és más önkormányzatok által, vagy ezen önkormányzatok és az állam által közösen alapított gazdálkodó szervezet koncessziós pályázat lefolytatása nélkül is megbízható mindaddig, amíg a gazdálkodó szervezetben kizárólag az állam vagy önkormányzat rendelkezik tulajdoni részesedéssel.
(4) Ha a támogatott projekt részben vagy egészben a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában már üzemelõ hulladékkezelõ létesítmények, eszközök, víziközmûvek (a továbbiakban együtt: közszolgáltatási célú eszközrendszer) értéknövelõ felújítását, rekonstrukcióját és bõvítését, valamint a meglévõ eszközrendszerrel nyújtott közszolgáltatás minõségének javítását (a továbbiakban együtt: korszerûsítés) célozza meg, vagy ha a támogatásból megvalósuló, mûszakilag önállóan mûködtethetõ közszolgáltatási célú eszközrendszer kizárólagos mûködtetésére a kedvezményezett és a közszolgáltató között jelen rendelet hatálybalépéséig létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés kiterjed, az adott közszolgáltatási célú eszközrendszer mûködtetésével - a jelen rendelet hatálybalépésekor hatályban lévõ közszolgáltatási, üzemeltetõi szerzõdés lejártáig, de legfeljebb a beruházások aktiválásától számított 15 évre -, az (1)-(2) bekezdésben elõírtaknak meg nem felelõ közszolgáltató is megbízható, feltéve, hogy a közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés az alábbi követelményeknek megfelel:
a) az eszközök mûködtetésével általa megbízott vagy megbízni kívánt közszolgáltató kiválasztása, továbbá a vele kötött, a nyilatkozat benyújtásának idõpontjában hatályban lévõ, közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés tartalma, a kiválasztás, illetve a benyújtott szerzõdés létrejöttének és legutolsó módosításának idõpontjában hatályos jogszabályokkal összhangban áll,
b) az így létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés tartalmazza a kedvezményezett saját vagy állami, illetve EU forrásokból megvalósítani tervezett beruházásainak mûködtetésével összefüggõ szerzõdéses feltételeket is (ideértve a mûködtetni kívánt és a kedvezményezett tulajdonába kerülõ eszközök használatáért a közszolgáltatót terhelõ vagyonbérleti, eszközhasználati díjra vonatkozó, a közszolgáltatási célú eszközrendszer fenntartható fejlõdését biztosító rendelkezéseket), és
c) hulladékkezelési közszolgáltatás esetén a támogatási kérelem benyújtásakor meglévõ vagy azt követõen alapított, a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett és más önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévõ közszolgáltató gazdálkodó szervezetben, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdésrõl szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követõen természetes személy, államháztartáson kívüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet tulajdonosi részesedést nem szerzett.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak ellenõrzése érdekében a kedvezményezett a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat és az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az abban foglalt adatok teljesek és a valóságnak megfelelnek, a közremûködõ szervezet részére megküldi.
(6) A (4) bekezdés alkalmazása esetén a kedvezményezett a közszolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezetben esetlegesen fennálló tulajdonosi részesedését a Kohéziós Alap társfinanszírozásában megvalósuló közszolgáltatási célú eszközrendszer üzembe helyezésétõl számított 10 évig nem idegenítheti el.
(7) Ha a kedvezményezett döntése alapján, a Kohéziós Alapból megvalósuló (ideértve a korszerûsítést is) közszolgáltatási célú eszközrendszer mûködtetésére irányuló önkormányzati közfeladat átadására a hozzá kapcsolódó vagyonkezelõi jog egyidejû átengedésével (a továbbiakban együtt: vagyonkezelés) kerül sor, a Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy a vagyonkezelõ kiválasztására
a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 80/A. § (4) bekezdése szerint, nyílt pályázati eljárás lefolytatásával,
b) más helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása (ideértve a többcélú kistérségi társulást is) kijelölésével, vagy
c) a kedvezményezett önkormányzat (önkormányzatok) kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, közhasznú társaság kijelölésével, a kizárólagos önkormányzati tulajdon fennállásáig
kerüljön sor.
(8) A (7) bekezdés szerinti vagyonkezelõi jog átengedésére egyebekben az Ötv. 80/A-80/B. §-ai, az Áht. 105/A-105/D. §-ai és az Áht. 108. §-a az irányadók.
(9) A Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló beruházások (ideértve a korszerûsítést is) eredményeként létrejövõ közszolgáltatási célú eszközrendszer mûködtetésével vagy vagyonkezelésével együtt végzett közszolgáltatások árát, hulladékkezelési közszolgáltatás esetén a Hgt.-ben és a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, víziközmûvek mûködtetése esetén az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben meghatározott keretek között - a közszolgáltató szakmai javaslatait is figyelembe véve - úgy állapítsa meg, hogy az (legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelõ összegben, a mindenkori inflációs hatásokkal korrigálva) fedezetet nyújtson a Kohéziós Alapból megvalósuló vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újrapótlására is.
(10) A közremûködõ szervezet jogosult a koncessziós és vagyonkezelési pályázatokat értékelõ testületbe, valamint az üzemeltetõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába megfigyelõt delegálni.
(11) A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közszolgáltatási célú eszközrendszer mûködtetésére, vagyonkezelésére irányuló közszolgáltatási, üzemeltetési, vagyonkezelési szerzõdések és/vagy - a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõ - módosításuk érvényességéhez, Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezésétõl számított 10 évig a közremûködõ szervezet hozzájárulása is szükséges."

Záró rendelkezések
21. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában, a 25. § (1) bekezdésében és a 26. § (1)-(2) bekezdésében az "egy alkalommal történõ elbírálás" szövegrész helyébe "szakaszos elbírálás" szövegrész lép. Az R. 9. § (4) bekezdés f) pontjában az "egy alkalommal" szövegrész helyébe "szakaszosan" szövegrész lép.
(2) Az R. 19. § (3) bekezdésében a "(8)" bekezdésre történõ utalás helyébe "(9)" bekezdésre történõ utalás lép.
(3) Ahol az R. Nemzeti Fejlesztési Hivatalt vagy NFH-t említ, azon Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, illetve NFÜ-t kell érteni.
22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárások, valamint a hatálybalépését követõen
a) indult közbeszerzési eljárások és közbeszerzési jogorvoslati eljárások,
b) benyújtott projekt elõrehaladási jelentések, egyszerûsített projekt elõrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek
esetében is alkalmazni kell.
(2) Az R. e rendelet 18. §-ával beiktatott 39/A. § (7) és (8) bekezdése, valamint a (9), (10) és (11) bekezdésének vagyonkezelésre vonatkozó részei 2007. január 1-jén lépnek hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 9. §-ának (7)-(8) bekezdése, 30. §-ának (3) bekezdése, 33. §-ának (3) bekezdése és (4) bekezdésének e) pontja hatályát veszti.

hirdetes

címkék:
Kapcsolódó cikkek
Fenyőillatosításra a fenyő tűleveleinek kifőzés

Így illatosíthatod otthonodat egyszerűen a fenyő tűleveleinek kifőzésével

Nemcsak egy ünnepi téli illat a fenyő erős illata, hanem ez az illat sokak számára a "tiszta" szinonimája is. Ha meg akarod tölteni otthonodat a fenyő gazdag illatával,...

Citrushéj használatára a kertben

Ne dobd ki a mandarinhéjat!- 5 módszer a citrushéj használatára a kertben

Ne dobd ki a narancshéjat és a citromhéjat, sőt még csak a mandarinhéjat se a kukába, hiszen nagyon sok mindenre fel lehet használni, többek között a kertészkedés közben is!...

Tippek orchidea életben tartásához

5 bevált módszer az orchidea életben tartásárához, virágoztatásához

Bár sokan macerás virágnak gondolják az orchideát, igazából nem is jelentenek olyan nagy kihívást, mint ahogyan sokan előadják, csak egy kis extra odafigyelés kell nekik,...

Legjobb karácsonyi almalekvár receptekek

Mennyei karácsonyi almalekvár receptek: narancsos és mákos almalekvár

Már tényleg hamarosan elérkezik a karácsony, és ha éppen van otthon egy kisebb ládikónyi almád, akkor nemcsak magadnak tudsz nagyon finom desszertet készíteni, hanem akár...

ajándékcsomagolás

Ajándékcsomagolás készítése – 5 egyszerű, de elegáns, egyedi csomagolópapír

Tedd varázslatossá és emlékezetessé ajándékaidat ezekkel a tippekkel és ötletekkel az ajándékcsomagolás elkészítéséhez.

karácsonyfa öntözése

Hogyan öntözzünk karácsonyfát – szakértői tippek kivágott és gyökeres fákhoz

Csodálatos ünnepi lombokra vágysz? Ezzel a tanáccsal meglesz! Bár ha egy igazi karácsonyfát választunk a műfa helyett, mindig szebben néz ki, minden bizonnyal hozzátartozik a...

karácsonyfa hullik

Miért dobja le a tűleveleit a karácsonyfám? - 5 mód, amellyel a karácsonyfa egészséges maradhat

Lehet, hogy még csak most állítottad fel a karácsonyfát, de ha már tűleveleket ejt, akkor ott gond lehet. És ha nem ellenőrizzük, azt tapasztalhatjuk, hogy karácsonyra barnás és...

ajándékkosár tippek

Legjobb kosár ötletek karácsonyra – Mutatjuk milyen kosarak készíts ajándékba!

Népszerű hagyomány, hogy a karácsonyi kosarakat készítünk tökéletes ajándék gyanánt. Az ételektől és italoktól kezdve az apró ajándékokig és luxuscikkekig elragadó...

alternatív karácsonyfa

Alternatív karácsonyfa ötletek - Egyedi ötletek alternatív karácsonyfadíszekhez

A karácsonyfa minden bizonnyal nálatok is az ünnepi díszítés középpontjában szokott elhelyezkedni, de vannak olyan helyzetek, amikor mást használnánk élő fenyő helyett. Ha egy...

ország fája

5 legjobb program decemberre, ha elkerülnénk a zsúfolt adventi vásárokat!

Ugyan ebben az évben visszafogottabb ünnepségeket és karácsonyi készülődést alakítottak ki a fővárosban is, így is akad bőven olyan hely, ahol hangolódhatunk az ünnepekre. Ha...

tokaj egyetem

A Tokaj-Hegyalja Egyetem nem mindennapi borász képzéssel került fel a világtérképre

A Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói a világ egyik legkülönlegesebb borvidékének gyakorlati tudását sajátíthatják el, és talán abban nincs is semmi különleges, hogy a...

keszthelyi rozmár

Mártózz meg szombaton a Keszthelyi Rozmárral!

A hagyományokhoz híven idén is megrendezik Gyenesdiáson az adventi mártózást a Keszthelyi Rozmárral!  December 10-én, azaz most szombaton mi is kipróbálhatjuk milyen a téli...