A beruházások támogatási lehetőségei a Halászati Operatív Programban

A beruházások támogatási lehetőségei a Halászati Operatív Programban

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

A halászat támogatásainak keretét a 2009-től kezdődően a magyar Halászati Operatív Program (HOP) határozza meg. E program fogalmazza meg azokat a támogatási szükségleteket, melyek segítik elérni a Halászati Stratégiai Terv célkitű zéseit.
A beruházások támogatási lehetőségei a Halászati Operatív Programban

A támogatások alapszabályait a Tanács 1198/2006/EK rendelete (2006. július 27.) az Európai Halászati Alapról, valamint a Bizottság 498/2007/EK rendelete az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról határozzák meg. Ezeknek megfelelően kerültek kialakításra a hazai jogszabályok, melyek közül a 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről, valamint a 25/2009 FVM (III. 17.) rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól a támogatás odaítélésének általános feltételeit határozzák meg.

A beruházások támogatása nem automatikus, egy összetett közigazgatási eljárás során válhat az ügyfél jogosulttá, majd utófinanszírozás formájában a támogatási összeghez.
Első körben támogatási kérelmet kell az ügyfélnek benyújtania, melyet minden tárgyi évben egy alkalommal tehet meg. A támogatási kérelmek feldolgozása a Halászati Operatív Program Irányító Hatóságának közreműködő szervénél, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) központjában történik. A támogatási döntés meghozatalára a Hivatalnak a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak lezártát követő 90 nap áll rendelkezésre, mely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.
A jogerőre emelkedett támogatási határozat birtokában nyújthat be a kedvezményezett kifizetési kérelmeket, egy tárgyi évben kettőt, összesen négyet. A kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokat szintén a 26/2009 FVM rendelet szabályozza.
Az ügyfél saját felelősségére megkezdheti a beruházását a támogatási kérelem benyújtása előtt (abban az esetben, ha minden, a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel), azonban nem fejezheti be a támogatási határozat kézhezvételéig. A támogatott műveletek megkezdését jelenti, gép és eszközbeszerzés esetén, a megrendelés írásban történő bejelentése, vagy az adásvételi szerződés megkötése, vagy az első bizonylaton szereplő teljesítés dátuma közül mindig a legkorábbi; építési beruházások esetén a vállalkozói szerződés megkötésének dátuma, vagy ennek hiányában az építési naplóba történő első bejegyzés napja; nem beruházás jellegű kiadások esetén a vállalkozói szerződés megkötésének napja, vagy az első bizonylat kiállításának dátuma közül a legkorábbi.
A művelet befejeződik a gép, vagy eszköz üzem be helyezésével, vagy a teljes vételár kiegyen lítésével, építés esetén a műszaki átadás napjával, egyéb kiadások esetén a teljes szerződéses ár kiegyenlítésével.
A halászati beruházások támogatásának részletes feltételeit a 26/2009 (III. 17.) FVM rendelet tartalmazza. E jogszabály szerint első alkalommal, 2009-ben, június 1-jétől július 31-ig három intézkedésre lehet támogatási kérelmeket benyújtani: Az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások (7.21.01), a természetes vízi halászathoz nyújtandó támogatások (7.22.01), valamint a halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások (7.23.01) című intézkedésekre.
Az akvakultúra-beruházás támogatásának célja a haltermelő kapacitások bővítése, korszerű sítése, fejlesztése. Támogatható tevékenységek köré új halastavak, intenzív haltermelő üzemek építése, a meglévők bővítése, korszerűsítése tartozik. Ezen felül minden olyan gép és eszköz beszerzése támogatható, mely közvetlenül az édesvízi haltermelési tevékenységet szolgálják. Lehetőség nyílik élőhal-szállító gépjármű beszerzésre a termelői infrastruktúra nettó beruházásának 50%-ának erejéig, valamint földvásárlás támogatására a beruházás 10%-áig, abban az esetben amennyiben a támogatott területen termelői, vagy telepi infrastruktúra létrehozása történik.
Az intézkedésen belül három alintézkedés választható: a termelő kapacitás bővítése új halgazdaságok építésével alintézkedést abban az esetben kell bejelölni, amennyiben teljesen új haltermelő telep jön létre a támogatott beruházással; a termelésben lévő gazdaságok korszerűsítése, vagy bővítése a már meglévő, működő termelő egységek fejlesztésének ad teret; a halkeltetőkre külön alintézkedés vonatkozik a halkeltetők építése, bővítése, korszerűsítése címmel.
A természetes vízi halászat támogatásának legfőbb célja a halászati hagyományok megőrzése. Ennek érdekében a halászat eszközei válnak támogatatóvá.
A halfeldolgozás és értékesítés területén új halfeldolgozók létrehozása, a meglévők korszerű sítése támogatható. Ebben az intézkedésben két alintézkedés jelenik meg: a halfeldolgozó kapacitások növelése a termelőkapacitások növelésének nyújt teret, míg a halfeldolgozó egységek kor szerűsítése alatt a higiéniás feltételek, munkakörülmények, környezeti hatások fejlesztését kell érteni.
Támogatásra jogosultak azok a vállalkozások az akvakultúra, valamint a halfeldolgozás terén, melyek a 2004. évi XXXIV törvény értelmében mikro-, kis-, és középvállalkozások, vagy e törvény hatálya alá nem tartozó, de 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkező vállalkozások, természetes személyek (akvakultúra esetén őstermelők is), továbbá eleget tesznek a 119/2007 (X.18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) bejelentési kötelezettségüknek.
Természetesvízi halászat esetén a azok jogosultak támogatásra, akik valamely hazai természetes vízen, kereskedelmi jelleggel halászati tevékenységet végeznek.
Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor nem állhat csőd-, felszámolási-, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy esetén gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtás alatt; meg kell, feleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok általános feltételeinek, valamint nem állhat a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, az Új Magyar or szág Vidékfejlesztési Operatív Program, illetve a Halászati Operatív program keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.
A kedvezményezettnek a támogatás odaítélését követően számos kötelezettségnek kell eleget tennie. A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-t kell teljesíteni. A támogatott beruházást, gépet, eszközt, felújított, korszerűsített létesítményt a támogatási döntés meghozatalától legalább öt évig (kötelező üzemeltetési idő) rendeltetésnek megfelelően a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
Az üzemeltetési idő alatt rendelkezni kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal, kivéve, ha a beruházás halastavak, telelő-, vagy tárolótavak vízellátást szolgáló feltöltő, illetve lecsapoló csatornát érint. Rendelkezni kell a műkö déshez szükséges, a külön jogszabályban előírt, a szabályszerű működésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy igazolással.
Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya – kivéve a jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetén – nem idegeníthető el, nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén saját forrásból, lecserélhető azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre, az MVH-nak történő előzetes bejelentést követően. Az üzemeltetési kötelezettség alatt tartani kell a támogatási kérelem értékelését befolyásoló, a pénzügyi és üzleti tervben vállalt mutatókat, valamint a foglalkoztatottak létszámát.
A beruházási műveletek kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában elkülönített nyilvántartást kell vezetni. A támogatási határozattal jóváhagyott beruházást a támogatási határozat kézhezvételétől számított 2 éven belül, kizárólag gépberuházást tartalmazó műveletek esetében 1 éven belül kell megvalósítani. Amennyibe a beruházás során közbeszerzési eljárást kell lefolytatni és annak megindítását az ügyfél igazolta, akkor a megvalósítás határideje gépbeszerzés esetén 6, építés esetén 12 hónappal meghosszabbodik.
Az ügyfél köteles a beruházási támogatással létrejött, vagy megszerzett vagyontárgyra legalább az üzemeltetési időszak tartalmára törés, tűz és elemi csapás kockázatokra 25%-nál nem több önrészt tartalmazó vagyonbiztosítást kötni.
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében a HOP arculati elemeit jól látható helyen kell feltüntetni.
Az igénybevett támogatásokhoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése céljából – a támogatási rendeletben foglaltak szerint – adatot kell szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon.
A támogatásokra vonatkozó jogszabályok az alábbi jogkövetkezményeket határozzák meg, amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti kötelezettségét. Jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ha az ügyfél valótlan tényeket közöl, adatot eltitkol, akadályozza az ellenőrzést, nem tesz eleget adatszolgáltatási, vagy esetleges fizetési kötelezettségének, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, az idegen nyelven kiállított bizonylatokról nem rendelkezik a 24/1986 MT rendelet által szabályozott szakfordításokkal, valamint ha nem a támogatható tevékenységnek megfelelően üzemelteti a támogatott beruházást. A támogatás 20%-t kell visszafizetni, amennyiben az elszámolható kiadások 80%-t nem teljesíti az ügyfél, ha a teljesítés 50% alatti, szintén jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Abban az esetben, hogyha a vállalt foglalkoztatotti létszámot nem tartja, akkor foglalkoztatottanként a támogatás 2%-t kell visszafizetni, de legalább 750 ezer forintot. Amennyiben a vállalt árbevétel 75%-t nem tartja, úgy százalékpontonként a támogatás 2%-t kell visszafizetni.
A támogatási kérelmek adatlapjait és a benyújtandó mellékleteket és dokumentumokat a 60/2009 MVH közlemény tartalmazza, mely a Hivatal honlapján, a www.mvh.gov.hu weboldalon megtalálható. A csatolandó dokumentumok közül kiemelendő, hogy építési beruházások esetén a jogerős építési, vagy vízjogi létesítési engedélyt, valamit a záradékolt tervdokumentációt a kérelem benyújtásakor kell csatolni, azok nem hiánypótolhatók, hiányuk esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.
Az első olvasatra hosszasnak és szigorúnak tűnő szabályozások tulajdonképpen a támogatandó vállalkozások jogszerű működését feltételezi, melynek köszönhetően biztosítható, hogy a 2007-2013 közt a halászati ágazat fejlesztésére szolgáló támogatási keret valóban az ágazatba kerüljön okszerű felhasználásra.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól. A termõföld védelmérõl... Tovább

sebkezelés

alapvető feladata a —>sebgyógyulás kedvező feltételeinek megteremtése. Ilyenek a... Tovább

Tovább a lexikonra